Recursivitat 🏗️

Aquesta lliçó introdueix la tècnica de la recursivitat, on una funció o una acció realitza una tasca repetitiva tot invocant-se a sí mateixa, sense necessitat d’utilitzar bucles. La recursivitat és una tècnica molt potent que es basa en reduïr un problema complex en un o més problemes del mateix tipus, però més senzills. Al llarg del curs anirem comprovant el seu poder, ara mateix només presentar-ne una breu introducció.

Factorial recursiu

Recordeu que el factorial d’un nombre $n$, escrit $n!$, representa el nombre de permutacions d’$n$ objectes i és el producte dels primers $n$ naturals començant des d’1. Així,

$n! = \underbrace{1 · 2 ·\ldots· n}_{\text{$n$ cops}}.$

Ja havíem escrit una funció iterativa que calcula el factorial d’un nombre donat. Era quelcom així:

// Retorna el factorial d'un natural n.
int factorial_iteratiu(int n) {
  int f = 1;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) f = f * i;
  return f;
}

Anem a explorar una altra manera de fer-ho: amb recursivitat!

Comencem primer per les matemàtiques:

En definitiva, hem establert que

$n! = \begin{cases} 1 & \text{si}\ n=0, \\ (n-1)! · n & \text{altrament.}\end{cases}$

Aquest tipus d’indentitat s’anomena recurrència, ja que defineix cada terme de la seqüència en funció de termes anteriors. La recurrència està ben definida perquè el primer valor ($n=0$) és un cas no recursiu.

El nostre objectiu és definir una funció, diguem-ne factorial, que, donat un natural n, retorni el factorial de n:

// Retorna el factorial d'un natural n.
int factorial(int n) {
  ⋮
}

Per programar el cos d’aquesta funció, utilitzem la recurrència que hem obtingut anteriorment. Primer, establim el cas base:

// Retorna el factorial d'un natural n.
int factorial(int n) {
  if (n == 0) return 1;
  ⋮
}

Comença bé! Quan $n$ val 0, cal retornar 1. Ningú pot dir que ho estem fent malament.

I si no és el cas base? Doncs llavors hi afegim el cas recursiu:

// Retorna el factorial d'un natural n.
int factorial(int n) {
  if (n == 0) return 1;
  else return factorial(n - 1) * n;      // el else no és necessari
}

És clar, la recurrència ens diu que quan el natural $n$ no és 0, cal retornar el factorial d’$n-1$ multiplicat per $n$. I justament hem fet això: invocar la funció factorial sobre el paràmetre $n - 1$ i multiplicar el resultat per $n$. Per calcular $(n - 1)!$ hem cridat a factorial(n - 1) perquè justament l’especificació de factorial diu que ens retorna el factorial del natural que se li passa com a paràmetre. I, quan $n\neq0$, $n-1$ és un natural i, per tant, complim la precondició.

Algú pot creure que la funció factorial no pot invocar la pròpia funció factorial però… perquè no? No hi ha cap raó que ho prohibeixi. De fet, quan tenim una funció que es crida a ella mateixa, diem que tenim una funció recursiva i la tècnica de la recursivat consisteix justament en escriure funcions o accions recursives. En aquest cas hem obtingut una solució recursiva per calcular el factorial. Aquest exemple mostra que els bucles no són estrictament necessaris: podem descriure repeticions amb recursivitat.

A l’animació interactiva següent, feu clic per anar vient com l’ordinador calcula recursivament el factorial d’un nombre.

Escriptura recursiva

Suposeu que voleu escriure n cops seguits el caràcter c amb una acció escriure(int n, char c);. Per exemple, escriure(8, 'o'); hauria d’escriure ooooooo.

Segur que sabeu implementar l’acció escriu iterativament (amb un bucle while o un bucle for), però ara mirarem com implementar-la recursivament.

Comencem especificant la nostra acció:

// Escriu n ≥ 0 cops seguits c.
void escriure(int n, char c)

Quan volem fer recursivitat ens cal sempre pensar en dos casos:

En el cas d’escriu, el cas base és quan n és tant simple que la solució és directa. Aquest cas és quan n == 0: en aquest cas no cal fer res de res!

El cas recursiu és doncs quan n > 0, és a dir, quan cal escriure un caràcter com a mínim. Ara, ens cal pensar com podem escriure n > 0 caràcters recursivament. Una primera manera de fer-ho, seria escriure una primer caràcter i, després, escriure els n - 1 restants. Com que n > 0, n - 1 ≥ 0 i, per tant, aquests n - 1 caràcters c es poden escriure cridant a escriure(n - 1, c), és a dir, fent una crida recursiva.

Això dóna lloc a la implementació següent

// Escriu n ≥ 0 cops seguits c.
void escriure(int n, char c) {
  if (n == 0) {
    // res
  } else {
    cout << c;       // escriu un cop el caràcter c
    escriure(n - 1, c);   // escriu n - 1 cops el caràcter c
  }
}

que podem compactar així:

// Escriu n ≥ 0 cops seguits c.
void escriure(int n, char c) {
  if (n > 0) {
    cout << c;       // escriu un cop el caràcter c
    escriure(n - 1, c);   // escriu n - 1 cops el caràcter c
  }
}

Una segona manera de tractar el cas recursiu seria escriure primer n - 1 cops el caràcter c (recursivament) i, després, escriure un cop el caràcter c:

// Escriu n ≥ 0 cops seguits c.
void escriure(int n, char c) {
  if (n > 0) {
    escriure(n - 1, c);   // escriu n - 1 cops el caràcter c
    cout << c;       // escriu un cop el caràcter c
  }
}

La solució és diferent però la funcionalitat (el què fa) és la mateixa.

Avançat: Quan la crida recursiva és la darrera cosa que fa una acció o una funció recursiva, es diu que és recursiva per la cua. Els compiladors són capaços d’optimitzar les funcions i accions recursives per la cua de forma que són igual d’eficients que les seves version iteratives. Per tant, de les dues darreres implementacions, la primera és preferible a la segona.

Hi ha més maneres d’escriure recursivament aquesta funció. La nostra tercera solució es basarà en el fet que, per escriure n cops c, també podem escriure primer la meitat dels n caràcters recursivament i escriure després la meitat dels n caràcters recursivament. Però cal anar en compte amb la paritat de n:

Aquesta idea dóna lloc en aquesta nova implementació:

// Escriu n ≥ 0 cops seguits c.
void escriure(int n, char c) {
  if (n > 0) {
    if (n%2 == 0) {
      escriure(n/2, c);
      escriure(n/2, c);
    } else {
      escriure(n/2, c);
      cout << c;
      escriure(n/2, c);
    }
  }
}

que podem compactar així:

// Escriu n ≥ 0 cops seguits c.
void escriure(int n, char c) {
  if (n > 0) {
    escriure(n/2, c);
    if (n%2 != 0) cout << c;
    escriure(n/2, c);
  }
}

De fet, la escriptura condicional de c es pot fer abans de la primera crida recursiva, entre la primera crida i la segona recursiva (com s’ha fet), o després de la segona crida recursiva. Tant és.

Màxim comú divisor recursiu

@Salvador: Acaba aquesta secció!!!

Recordeu que, donats dos nombres naturals $x$ i $y$, el seu màxim comú divisor $\mcd(x, y)$ és el nombre més gran que divideix exactament tant a $x$ com a $y$. Recordeu també que ja havíem estudiat com calcular eficientment el màxim comú divisor de dos nombres amb l’algorisme d’Euclides i com com encapsular-lo dins d’una funció:

// Retorna el màxim comú divisor de dos enters x i y, amb x ≥ 0 i y ≥ 0.
int mcd_iteratiu(int x, int y) {
  while (y != 0) {
    int r = x%y;
    x = y;
    y = r;
  }
  return x;
}

La solució recursiva és:

// Retorna el màxim comú divisor de dos enters x i y, amb x ≥ 0 i y ≥ 0.
int mcd(int x, int y) {
  if (y != 0) return mcd(y, x%y);
  else return x;
}

Nombres de Fibonacci

La seqüència de Fibonacci es defineix de la forma següent:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, …

És a dir, cada element és la suma dels dos anteriors. En termes matemàtics, la seqüència de Fibonacci es troba definida per la recurrència següent:

$F(n) = \begin{cases} n & \text{si}\ n\le 1, \\ F(n-1)+F(n-2) & \text{altrament.}\end{cases}$

Aquesta seqüència se li va acudir a Leonardo de Pisa Fibonacci (1175-1250) quan estudiava els patrons reproductius dels conills i apareix sovint a la natura. Per exemple, els gira-sols tenen 21 espirals de pipes en un sentit i 34 en l’altre, i ambdós són nombres consecutius de Fibonacci. També, la majoria de plantes tenen un nombre de pètals que és un nombre de Fibonacci.

Independentment d’això, voldríem una funció que calculés l’n-èsim nombre de Fibonacci. Com que som al tema de recursivitat i som valents, provarem d’implementar la recurrència en C++, cosa que no ens hauria de costar gens:

// Retorna l'n-èsim nombre de Fibonacci d'un natural n.
int fibonacci(int n) {
  if (n <= 1) return n;
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}

Realment, la funció no és altra cosa que una transcripció a C++ de la recurrència matemàtica. Això ens dóna la seguretat de que la funció és correcta. Ara bé, aquesta implementació té un greu problema d’eficiència ja que recalcula molts càlculs que ja ha calculat prèviament. Proveu de mesurar quan triga fibonacci(35) al vostre ordinador!

Per tal d’obtenir una solució recursiva més eficient, podem pensar en crear una funció recursiva que, donat un natural $n$, no només retorni $F(n)$ sinó que també retorni $F(n-1)$. Com que en C++ les funcions només poden retornar un valor, haurem de simular aquesta funció amb una acció recursiva que tingui dos paràmetres de sortida que es corresponen als dos resultats:

// Donat un natural n, deixa en ultim F(n) i en penultim F(n-1).
// Quan n = 0, penultim no està definit.
void fibo_aux(int n, int& ultim, int& penultim)

La seva implementació és la següent:

// Donat un natural n, desa F(n) en ultim i F(n-1) en penultim.
// Quan n = 0, penultim no està definit.
void fibo_aux(int n, int& ultim, int& penultim) {
  if (n == 0) {
    ultim = 0;
  } else if (n == 1) {
    ultim = 1;
    penultim = 0;
  } else {
    int abantpenultim;
    fibo_aux(n - 1, penultim, abantpenultim);
    ultim = abantpenultim + ultim;
  }
}

Altrament dit:

Evidentment, el nostre propòsit original era escriure una funció que calculés l’n-èsim nombre de Fibonacci, no aquesta acció auxiliar. Però ara ja podem definir fàcilment la funció principal posant en marxa l’acció auxiliar recursiva:

// Retorna l'n-èsim nombre de Fibonacci d'un natural n.
int fibonacci(int n) {
  int ultim, penultim;
  fibo_aux(n, ultim, penultim);
  return ultim;
}

Si ara mesureu quan triga fibonacci(35) al vostre ordinador veureu que aquesta versió és molt més ràpida que l’anterior.
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit, Salvador Roura
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.