Tipus de dades: Introducció

Aquesta lliçó introduiex el concepte de tipus de dades i de sistema de tipus.

Concepte de tipus de dades

En Python, cada valor és d’un tipus. Per exemple, el valor 38 és de tipus enter (int), el valor 3.14 és de tipus real (float) i el valor 'Coldplay' és de tipus text (str). Podem veure el tipus d’un valor usant type() a l’intèrpret:

>>> type(38)
<class 'int'>
>>> type(3.14)
<class 'float'>
>>> type('Coldplay')
<class 'str'>

En Python, el tipus d’una variable és el tipus del valor que tingui la variable en aquell moment. Per exemple:

>>> x = 12
>>> type(x)
<class 'int'>
>>> y = 'Star Wars'
>>> type(y)
<class 'str'>
>>> y = x
>>> type(y)
<class 'int'>

Com es veu amb la variable y, el tipus d’una variable en Python pot canviar al llarg del temps. Això sol introduir problemes i, per això, és millor evitar-ho.

En informàtica un tipus de dades (o, senzillament, un tipus) defineix un conjunt de possibles valors i un conjunt de possibles operacions. Per exemple, el tipus dels enters té com a possibles valors tots els nombres enters i com a possibles operacions la suma, la resta, el producte, ètc.

Literals

Els literals són els valors constants d’un determinat tipus que s’ecriuen en els programes. Per exemple, 38 és un un literal enter i 3.14 és un literal real.

Sistema de tipus

Els llenguatges de programació (com ara Python) tenen un sistema de tipus que vigila que les operacions que s’apliquin a les dades siguin del tipus adient. Si ho són, les operacions es duran a terme. Si no ho són, potser s’introduirà una conversió automàtica abans de dur-les a terme o, simplement, no s’executaran i donaràn lloc a un error de tipus.

Vegem-ne alguns exemples:

L’objectiu de les regles del sistema de tipus és disminuir la possibilitat d’errors en els programes. Ara bé, les regles de tipus canvien d’un llenguatge de programació a un altre.

Els tipus bàsics de Python

A continuació presentarem quatre tipus bàsics de Python:

Hi ha altres tipus bàsics i també tipus complexos, que veurem més endavant. De moment, en aquest curs hem estat treballant principalment amb els enters, hem fet ús dels reals i dels textos passant-hi de puntetes, i hem usat sense adonar-nos-en els booleans.

Continuem!
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.