El tipus enter

El tipus dels enters en Python s’escriu int. En aquesta llicó es mostra com s’escriuen els literals enters, quins valors poden tenir els valors enters i quines operacions se’ls pot aplicar.

Literals

La manera d’escriure els enters en Python és posant els seus dígits en base 10, potser amb un guió davant per indicar els negatius. Per exemple: 0, 8437628, -15, … També es poden escriure en binari, octal o en hexadecimal (per exemple, 0b11111111 0xFF és el mateix que 255) i d’altres maneres exòtiques, però segurament no les necessitarem mai en aquest curs.

Valors

Els possibles valors del tipus enter són tots els nombres enters: 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3,… Python no imposa cap límit en el valor (enter) d’aquests nombres més enllà del límit de la memòria requerida per emmagatzemar-los. En comparació a molts altres llenguatges de programació, on els possibles valors dels enters estan fitats, això és un gran avantatge.

Operacions

Les principals operacions internes del tipus enter ja han estat presentades a través d’aquests operadors aritmètics:

símbol operació
+ suma
- resta (binari)
- canvi de signe (unari)
* producte
// divisió entera
% residu de la divisió entera
** exponenciació

Recordeu que dividir per zero (amb // o %) és un error de programació.

També hem vist que podem comparar enters a través dels operadors relacionals:

símbol operació
== igualtat
!= diferència
< menor estricte
> major estricte
<= menor o igual
>= major o igual

El resultat de la comparació de dos enters no és, però, un enter: es tracta d’un valor lògic True o False de tipus booleà del qual parlarem a la llicó sobre els booleans.
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.