Cues de prioritats: priority_queue

Introducció

Una cua de prioritats és un tipus abstracte de dades que emmagatzema una col·lecció d’elements amb les operacions principals següents:

També es podrien considerar cues de prioritats on l’element que es consulta o elimina és el mínim de la col·lecció (enlloc del màxim).

Una cua de prioritats pot emmagatzemar elements repetits, cadascun d’ells sortirà de la cua quan li arribi el torn.

Il·lustració

Podem veure una cua de prioritats com un contenidor on es col·loquen elements. En tot moment, l’únic element accessible és el més gran del contenidor. Aquest es pot consultar i/o eliminar de la cua de prioritats. Accedir a l’element màxim de la cua de prioritats quan aquesta és buida és un error.

A l’animació interactiva següent, feu clic damunt dels elements per ficar-los a la cua de prioritats. Feu clic a la cua de prioritats per treure’n l’element més gran (el soldat romà de mes rang: tribú, legat, centurió, legionari).

Aplicacions

Les cues de prioritat s’utilitzen quan es vol extendre les cues amb una noció de prioritat: Per exemple, a la vida real, les dones embarrassades o amb nens, els discapacitats o la gent gran tenen prioritat a l’hora de seure al transport públic. També, una impressora pot tenir una cua de treballs pendents d’imprimir, però pot caler tractar-los segons el càrrec de l’empleat que ha enviat el treball. En aplicacions de simulació d’esdeveniments discrets és molt freqüent tenir esdeveniments associats a instants de temps que desencadenen nous esdeveniments; el simulador pot guardar els esdeveniments pendents en una cua de prioritats i, a cada iteració, treure el següent esdeveniment (el de temps mínim) de la cua i posar-n’hi de nous per ser tractats més endavant. Molts algorismes utilitzen cues de prioritats com una estructura de dades que permet desar informació pendent de tractar en un ordre concret.

El tipus priority_queue

La llibreria estàndard de C++ proporciona el tipus priority_queue<T> que implementa cues de prioritats d’elements de tipus T. Per utilitzar el tipus priority_queue<T> cal fer un #include <queue> (i no un #include <priority_queue>, curiosament).

Les cues de prioritats de C++ tenen (de forma simplificada) aquesta interfície:

template <typename T>
class priority_queue {
public:
  priority_queue();      // Crea una cua de prioritats buida
  void push(const T& x);   // Afegeix x a la cua de prioritats
  void pop();         // Treu l'element més gran de la cua de prioritats
  T top() const;       // Retorna l'element més gran de la cua de prioritats
  bool empty() const;     // Indica si la cua de prioritats és buida
  int size() const;      // Retorna el nombre d'elements a la cua de prioritats
};

El constructor i les operacions consultores (top(), empty() i size()) prenen cost constant ($\O(1)$). Les operacions modificadors (push() i pop()) prenen cost $\O(\log n)$ on $n$ és la talla de la cua de prioritats. A més, les cues de prioritats de C++, com els altres contenidors estàndard, es poden copiar i comparar, amb cost $\O(n)$.

L’ordre de les cues de prioritats ve donat per un comparador que es correspon al operador < sobre aquell tipus T. Per canviar el comparador, cal donar més informació; vegeu els exemples següents.

Si teniu curiositat, les cues de prioritats s’implementen internament amb una estructura de dades anomenada heap. L’especificació completa es pot trobar a cppreference.

Exemple: Ordenar decreixenment una seqüència d’enters

Considerem que volem llegir una seqüència d’enters i escriure-la en ordre decreixent.

És clar que aquest problema es podria resoldre utilitzant la funció d’ordenació sort(). Una altra manera possible de resoldre és mitjantçant una cua de prioritats:

 1. Primer, es crea una cua de prioritats d’enters.
 2. Després, es llegeix cada element de l’entrada i es guarda dins la cua de prioritats.
 3. Finalment, mentre la cua de prioritats no és buida, s’escriu i es descarta l’element màxim de la cua de prioritats.

Donat que els elements de la cua de prioritats es treuen del més gran al més petit perquè cada cop s’extreu el màxim, és evident que els valors que s’han llegit apareixeran en ordre decreixent.

Implementem ara els passos anteriors:

 1. Declaració de la cua de prioritats:

  Per declarar que pq és una variable que emmagatzema una cua de prioritats d’enters cal fer

   priority_queue<int> pq;
  

  Recordeu, però, que per poder utilitzar cues de prioritats, cal abans haver inclòs la biblioteca <queue>.

 2. Ompliment de la cua de prioritats:

  Per poder llegir l’entrada, utilitzarem un bucle while (cin >> x), on x és una variable entera que anirà prenent seqüèncialment tots els enters de l’entrada fins que s’acabin. Per a cada element x llegit, caldrà afegir-lo a la cua de prioritats pq mitjantçant la instrucció pq.push(x). Així:

   int x;
   while (cin >> x) {
     pq.push(x);
   }
  
 3. Buidat de la cua de prioritats:

  Un cop llegits tots els elements, aquests es trobaran a la cua de prioritats pq. Per escriure’ls tots en ordre decreixent, cal anar escrivint l’element al cim de la cua de prioritats (amb s.top()) i treure’l (amb pq.pop()), fins que la cua de prioritats quedi buida (amb pq.empty()):

   while (not pq.empty()) {
     cout << pq.top() << endl;
     pq.pop();
   }
  

Aquest és el programa complet:

#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;

int main () {
  priority_queue<int> pq;
  int x;
  while (cin >> x) {
    pq.push(x);
  }
  while (not pq.empty()) {
    cout << pq.top() << endl;
    pq.pop();
  }
}

Per a una entrada amb $n$ elements, aquest algorisme aplicaca $n$ operacions push(), $n$ operacions pop() i $n$ operacions top() en una cua de prioritats que no té mai més de $n$ elements. En conseqüència, el seu cost és $\O(n\log n)$. Aquest seria el mateix cost que desant les dades en un vector i ordenant-lo amb la funció sort() de la biblioteca <algorithm>. A la pràctica, però, el darrer és més eficient.

Exemple: Ordenar creixenment una seqüència d’enters

Considerem que volem llegir una seqüència d’enters i escriure-la en ordre creixent (enlloc d’ordre decreixent, com abans).

La solució és idèntica a l’anterior, utilitzant una cua de prioritats per a mínims enlloc de màxims. L’únic canvi necessari és a la declaració de la cua de prioritats:

#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;

int main () {
  priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> pq;   // 👁 cua de prioritats *per a mínims*
  int x;
  while (cin >> x) {
    pq.push(x);
  }
  while (not pq.empty()) {
    cout << pq.top() << endl;
    pq.pop();
  }
}

Exemple: Ordenar una seqüència de punts segons la seva distància a l’orígen

Considerem ara que volem llegir una seqüència de punts en el plà i donar-la ordenada segons llur distància a l’orígen.

La solució és semblant a l’anterior, utilitzant ara elements de tipus Punt que es comparan amb una funció específica. El tipus Punt el declararem com una estructura amb dos camps reals que guardaràn les seves dues coordenades X i Y:

struct Punt {
  double x, y;
};

Per definir l’operació de comparació entre punts escrivim una funció anomenada operator< que, donats dos punts, indica si el primer punt és més llunyà a l’orígen que el segon. La funció operator<() no fa altra cosa que definir l’operador < per a punts. La notació infixa p < q habitual és equivalent a la notació funcional operator<(p, q).

bool operator< (const Punt& p, const Punt& q) {
  double dp = p.x*p.x + p.y*p.y;
  double dq = q.x*q.x + q.y*q.y;
  return dp > dq;
}

Noteu que s’ha calculat la distància al quadrat dels punts respecte l’orígen i no la seva distància euclidea (es faria amb sqrt(p.x*p.x + p.y*p.y)) perquè d’aquesta forma s’estalvien dues arrels quadrades.

Amb tot això, el programa sencer quedaria així:

#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;

struct Punt {
  double x, y;
};

bool operator< (const Punt& p, const Punt& q) {
  double dp = p.x*p.x + p.y*p.y;
  double dq = q.x*q.x + q.y*q.y;
  return dp > dq;
}

int main () {
  priority_queue<Punt> pq;
  Punt p;
  while (cin >> p.x >> p.y) {
    pq.push(p);
  }
  while (not pq.empty()) {
    cout << pq.top().x << " " << pq.top().y << endl;
    pq.pop();
  }
}
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit, Salvador Roura
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.