Cues de prioritat

Una cua de prioritats és una estructura de dades que emmagatzema una col·lecció d’elements amb les operacions principals següents:

Una cua de prioritats pot emmagatzemar elements repetits, cadascun d’ells sortirà de la cua quan li arribi el torn.

Il·lustració

Podem veure una cua de prioritats com un contenidor on es col·loquen elements. En tot moment, l’únic element accessible és el més petit del contenidor. Aquest es pot consultar i/o eliminar de la cua de prioritats. Accedir a l’element mínim de la cua de prioritats quan aquesta és buida és un error.

A l’animació interactiva següent, feu clic damunt dels elements per ficar-los a la cua de prioritats. Feu clic a la cua de prioritats per treure’n l’element més petit.

Aplicacions

Les cues de prioritat s’utilitzen quan es vol extendre les cues amb una noció de prioritat: Per exemple, a la vida real, les dones embarrassades o amb nens, els discapacitats o la gent gran tenen prioritat a l’hora de seure al transport públic. També, una impressora pot tenir una cua de treballs pendents d’imprimir, però pot caler tractar-los segons el càrrec de l’empleat que ha enviat el treball. En aplicacions de simulació d’esdeveniments discrets és molt freqüent tenir esdeveniments associats a instants de temps que desencadenen nous esdeveniments; el simulador pot guardar els esdeveniments pendents en una cua de prioritats i, a cada iteració, treure el següent esdeveniment (el de temps mínim) de la cua i posar-n’hi de nous per ser tractats més endavant. Molts algorismes utilitzen cues de prioritats com una estructura de dades que permet desar informació pendent de tractar en un ordre concret.

Heapq

Per treballar amb cues de prioritat en Python cal utilitzar el mòdul estàndard heapq. El nom ve de heap queue perquè els heaps són una manera eficient d’implementar les cues de prioritat. En Python, les cues de prioritat no són directament un tipus de dades, sinó que es manipulen a través de llistes fent ús de les operacions de heapq.

Per utilitzar cues de prioritat hem d’importar doncs el mòdul heapq:

import heapq

Podem començar fent que la llista cuap representi una cua de prioritats buida: N’hi ha prou amb crear-la com una llista buida:

cuap = []

Si volem inserir els elements 5, 3, 5 i 7 (en aquest ordre) a la cua de prioritats cuap, ho haurem de fer amb l’operació heappush:

heapq.heappush(cuap, 5)
heapq.heappush(cuap, 3)
heapq.heappush(cuap, 5)
heapq.heappush(cuap, 7)

En aquest punt, podem saber quin és l’element més petit a la cua de prioritats preguntant pel primer element de la llista:

>>> cuap[0]
3

Igualment, podem treure l’element més petit amn l’operació heappop:

>>> heapq.heappop(cuap)
3

Si ho repetim, obtindrem el següent element més petit:

>>> heapq.heappop(cuap)
5

Evidentment, heappop té com a precondició que la cua de prioritats no sigui buida.

És important que, un cop que decidiu tractar una llista com a cua de prioritats, no manipuleu més la llista si no és a través de les operacions heappush i heappop.

Resum de les operacions bàsiques

operació significat
cp = [] crea una cua de prioritats buida.
len(cp) retorna el nombre de claus a la cua de prioritats cp.
heappush(cp, x) insereix l’element x a la cua de prioritats cp.
heappop(cp) elimina i retorna l’element més petit de la cua de prioritats cp (s’enfada si és buida).
cp[0] retorna l’element més petit de la cua de prioritats cp (s’enfada si és buida).

El cost d’inserir o esborrar un element en/d’una cua de prioritats amb $n$ elements és $\O(\log n)$. La resta d’operacions tenn¡en cost constant.

Exemple: ordenació amb cues de prioritat

Considerem que volem llegir una seqüència de paraules i escriure-la en ordre creixent.

És clar que aquest problema es podria resoldre utilitzant la funció predefinida sorted(), però ara ho volem fer d’una altra manera mitjantçant una cua de prioritats:

 1. Primer, es crea una cua de prioritats de paraules.
 2. Després, es llegeix cada element de l’entrada i es guarda dins la cua de prioritats.
 3. Finalment, mentre la cua de prioritats no és buida, s’escriu i es descarta l’element mínim de la cua de prioritats.

Donat que els elements de la cua de prioritats es treuen del més petit al més gran perquè cada cop s’extreu el mínim, és evident que els valors que s’han llegit apareixeran en ordre creixent.

Implementem ara els passos anteriors:

 1. Creació de la cua de prioritats:

  Per crear una cua de prioritats buida senzillament creem una llista de paraules buida:

   paraules: list[str] = []
  
 2. Ompliment de la cua de prioritats:

  Per poder llegir l’entrada, utilitzarem un bucle for paraula in yogi.tokens(str), on paraula és una variable que anirà prenent seqüèncialment totes les paraules de l’entrada fins que s’acabin. Per a cada element paraula llegit, caldrà afegir-lo a la cua de prioritats paraules mitjantçant la instrucció heappush. Així:

   for paraula in yogi.tokens():
     heapq.heappush(paraules, paraula)
  
 3. Buidat de la cua de prioritats:

  Un cop llegides totes les paraules, aquestes es trobaran a la cua de prioritats paraules. Per escriure-les tots en ordre creixent, cal anar trient i escrivint l’element mínim de la cua de prioritats (amb heappop), fins que la cua de prioritats quedi buida:

   while paraules:
     print(heapq.heappop(paraules))
  

Aquest és el programa complet:

import heapq
import yogi

paraules: list[str] = []

for paraula in yogi.tokens():
  heapq.heappush(paraules, paraula)

while paraules:
  print(heapq.heappop(paraules))

Per a una entrada amb $n$ elements, aquest algorisme aplica $n$ operacions heappush() i $n$ operacions heappop() en una cua de prioritats que no té mai més de $n$ elements. En conseqüència, el seu cost és $\O(n\log n)$. Aquest seria el mateix cost que desant les dades en una llista i ordenant-lo amb la funció predefinida sorted(). A la pràctica, però, el darrer mètodes és més eficient.

Les cues de prioritat de Python també tenen una operació heapify per convertir una llista en una cua de prioritats. Amb aquesta operació el programa quedaria així:

import heapq
import yogi

paraules = list(yogi.tokens())
heapq.heapify(paraules)
while paraules:
  print(heapq.heappop(paraules))

heapify no només estalvia codi sinó que és més eficient: amb heapify, una llista d’$n$ elements es converteix a cua de prioritats en temps $\O(n)$ , mentre que amb $n$ insercions successives triga $\O(n\log n)$.

Cues de prioritat per màxim

També es podrien considerar cues de prioritats on l’element que es consulta o elimina és el màxim de la col·lecció (enlloc del mínim). Aquí, els de Python s’hi han lluït perquè no hi ha cap solució disponible directament 🤔. Si us cal i les vostres claus són numèriques, les podeu inserir i treure girant el seu signe. Altrament, haureu de redefinir el comportament de les operacions de comparació (no ho explico).
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.