Conjunts i Diccionaris no ordenats: unordered_set i unordered_map

Introducció

Els conjunts i els diccionaris tenen una possible variació: Els conjunts i diccionaris no ordenats. La diferència principal és que en les versions no ordenades, els elements no es mantenen ordenats. Aquesta diferència té tres repercussions:

A banda d’aquests tres punts, els conjunts i els diccionaris funcionen pràcticament igual siguin ordenats o no.

El tipus unordered_set

La llibreria estàndard de C++ proporciona conjunts no ordenats d’elements de tipus T amb el tipus unordered_set<T>. Per usar-los, cal fer un #include <unordered_set>. De forma simplificada —ometem intencionadament molts detalls— aquesta és la seva interfície:

template <typename T>
class unordered_set {
public:
  unordered_set();      // Crea un conjunt no ordenat buit
  void insert(const T& x);  // Hi afegeix x (no passa res si ja hi era)
  void erase(const T& x);   // Hi elimina x (no passa res si no hi era)
  int count(const T& x);   // Diu si hi ha x
  bool empty() const;     // Indica si és buit
  int size() const;      // Retorna el nombre d'elements (cardinalitat)

  iterator begin();      // Retorna un iterador al primer element del conjunt
  iterator end();       // Retorna un iterador passat el darrer element del conjunt
  iterator find(const T& x); // Retorna un iterador a l'element x del conjunt, o end() si no hi és
};

Les operacions insert(), erase(), find() i count() prenen temps $\O(1)$ en mitjana i $\O(n)$ en el cas pitjor, on $n$ és el nombre d’elements (size()) del conjunt no ordenat. Les demés operacions prenen temps constant. Els conjunts no ordenats, com els altres contenidors estàndard, es poden copiar i comparar, amb cost $\O(n) $.

Els elements en un conjunt s es poden recórrer. Per a fer-ho s’utilitza un bucle for:

for (T x : s) {
  ... fer quelcom amb x ...
}

Ara bé, mentre que per a un set el recorregut es fa de l’element més petit a l’element més gran, per a un unordered_set l’ordre del recorregut no es troba definit. El recorregut dels $n$ elements d’un conjunt triga temps $\O(n)$.

Com que els conjunts no ordenats no tenen ordre (!), no tenen les operacions lower_bound() ni upper_bound().

Si teniu curiositat, els conjunts no ordenats s’implementen internament amb taules de dispersió (hash tables). L’especificació completa dels conjunts no ordenats de C++ es pot trobar a cppreference.

El tipus unordered_map

La llibreria estàndard de C++ proporciona diccionaris no ordenats d’elements on les claus són de tipus T i els valors de tipus V amb el tipus unordered_map<K, V>. Per usar-los, cal fer un #include <unordered_map>. De forma simplificada —ometem intencionadament molts detalls— aquesta és la seva interfície:

template <typename K, typename V>
class unordered_map {
public:
  unordered_map();          // Crea un diccionari no ordenat buit
  void insert(const pair<K, V>& e);  // Afegeix un element e, on e = {k, v}
  void erase(const K& k);       // Elimina l'element amb clau k
  int count(const K& k);       // Diu si hi ha un element amb clau k
  bool empty() const;         // Indica si el diccionari és buit
  int size() const;          // Retorna el nombre d'elements (cardinalitat)

  iterator begin();          // Retorna un iterador al primer element del diccionari
  iterator end();           // Retorna un iterador passat el darrer element del diccionari
  iterator find(const K& k);     // Retorna un iterador a l'element amb clau k, o end() si no hi és

  V& operator[](const K& k);     // Retorna una referència a l'element amb clau k (afegint-lo, si no hi era)
};

Les operacions insert(), erase(), find(), [] i count() prenen temps $\O(1)$ en mitjana i $\O(n)$ en el cas pitjor, on $n$ és el nombre d’elements (size()) del diccionari no ordenat. Les demés operacions prenen temps constant. Els diccionari no ordenats, com els altres contenidors estàndard, es poden copiar i comparar, amb cost $\O(n) $.

Es poden recórrer tots els element d’un diccionari no ordenat d utilitzant un bucle for:

for (auto e : d) {
  ... fer quelcom amb e.first (clau) i e.second (valor) ...
}

Ara bé, mentre que per a un map el recorregut es fa de l’element amb clau més petita a l’element amb clau més gran, per a un unordered_map l’ordre del recorregut no es troba definit. El recorregut dels $n$ elements d’un conjunt triga temps $\O(n)$.

Si teniu curiositat, els diccionaris no ordenats també s’implementen internament amb taules de dispersió. L’especificació completa dels diccionaris no ordenats de C++ es pot trobar a cppreference.

Exemple: Llistar totes les paraules d’un text

Considerem que, donat un text, volem obtenir la llista de totes les seves paraules, sense repeticions. Per exemple, donada l’entrada

el gegant del pi ara balla ara balla el gegant del pi ara balla pel cami

es vol obtenir una sortida com ara

gegant
balla
ara
cami
pi
el
pel
del

(l’ordre de les línies no importa).

La solució és idèntica a la feta per sets, però utilitzant ara unordered_sets:

#include <iostream>
#include <unordered_set>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
  unordered_set<string> s;
  string w;
  while (cin >> w) s.insert(w);
  for (string w : s) cout << w << endl;
}

Suposem que hi $n$ paraules en el text. Llavors, mentre que aquest codi amb sets pren temps $O(n\log n)$ en el cas pitjor, el codi amb unordered_sets pren temps $O(n)$ en mitjana i temps $O(n^2)$ en el cas pitjor. Quina solució és preferible dependrà dels requeriments de l’aplicació.

El programa anterior és fàcilment adaptable a conjunts no ordenats per poder comptabilitzar el nombre d’ocurrències de cada paraula:

int main() {
  unordered_map<string, int> c;
  string w;
  while (cin >> w) ++c[w];
  for (auto e : c) cout << e.first << " " << e.second << endl;
}

Funcions de dispersió sobre tipus propis

En alguns casos voldrem definir conjunts no ordenats per a estructures de dades pròpies al nostre programa. Per a fer-ho, cal definir dues coses:

Per exemple, considerem que volem crear una estructura Punt per a punts en dues dimensions. Llavors un punt es podria definir així:

struct Punt {
  int x, y;
};

Per definir l’operador d’igualtat entre dos punts cal afegir una funció com la següent a Punt:

  friend bool operator== (const Punt& p1, const Punt& p2) {
    return p1.x == p2.x and p1.y == p2.y;
  }

L’operador == senzillament indica que dos punts donats són iguals si les seves coordenades són iguals (cal fer-ho explícitament, perquè C++ no inclou igualtat per defecte als structs).

Per definir la funció de dispersió, cal seguir una sintàxi farragosa:

  struct Hash {
    size_t operator() (const Punt& p) const {
      return hash<int>()(p.x) + hash<int>()(p.y);
    }
  };

L’important és que es calcula el hash d’un punt combinant les funcions de hash de les seves coordenades. En aquest cal la combinació ha estat via la suma (amb +). També es sol utilitzar la o exclusiva (amb ^).

El codi següent aplega els fragments anteriors i en dóna un exemple d’ús per a un conjunt no ordenat de punts.

struct Punt {
  // un punt té dues coordenades
  int x, y;

  // operador d'igualtat entre punts
  friend bool operator== (const Punt& p1, const Punt& p2) {
    return p1.x == p2.x and p1.y == p2.y;
  }

  // funció de hash sobre punts
  struct Hash {
    size_t operator() (const Punt& p) const {
      return hash<int>()(p.x) + hash<int>()(p.y);
    }
  };
};

int main() {
  unordered_set<Punt, Punt::Hash> nuvol;
  nuvol.insert({5, 2});
}
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit, Salvador Roura
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.