Conjunts: set

Introducció

Una conjunt és un tipus abstracte de dades que permet emmagatzemar una col·lecció ordenada d’elements sense repeticions amb les operacions principals següents:

A més, els elements del conjunt es poden recórrer en ordre a través d’iteradors (vegeu la lliçó sobre lists) i es poden calcular unions, interseccions i diferències de conjunts. I, com sempre, es pot consultar el nombre d’elements i si el conjunt és buit o no.

Il·lustració

La idea de l’estructura de dades conjunt és semblant a la de conjunt matemàtic: Es tracta d’una col·lecció (finita) d’elements sense repeticions. A més, en C++, els conjunts mantenen els seus elements en ordre, en part per utilitat i en part per eficiència.

Usualment un conjunt comença buit i se li insereixen i esborren elements. Alhora i, fonamentalment, es pot consultar si qualsevol element és o no dins del conjunt, sense modificar el conjunt. A més, a través dels iteradors, es poden recórrer en ordre els elements dels conjunts. I també es poden fer unions, interseccions i diferències de conjunts.

Aplicacions

El conjunt és una estructura de dades molt útil en informàtica: Per exemple, un navegador podria disposar d’un conjunt d’URLs potencialment perilloses i preguntar a l’usuari si realment hi vol entrar quan prova d’accedir-hi. També, una base de dades pot recuperar conjunts d’elements i calcular-ne interseccions, unions, diferències… En moltes ocasions, solucionar un problema consisteix a trobar un subconjunt dels elements d’un conjunt que tinguin una determinada propietat. Per tant, disposar d’una estructura de dades que representi conjunts és sempre útil.

El tipus set

La llibreria estàndard de C++ proporciona conjunts d’elements de tipus T amb el tipus set<T>. Per usar-les, cal fer un #include <set>. De forma simplificada —ometem intencionadament molts detalls— aquesta és la seva interfície:

template <typename T>
class set {
public:
  set();                 // Crea un conjunt buit
  void insert(const T& x);        // Hi afegeix x (no passa res si ja hi era)
  void erase(const T& x);         // Hi elimina x (no passa res si no hi era)
  int count(const T& x) const;      // Diu si hi ha x
  bool empty() const;           // Indica si és buit
  int size() const;            // Retorna el nombre d'elements (cardinalitat)

  iterator begin() const;         // Retorna un iterador al primer element del conjunt
  iterator end() const;          // Retorna un iterador passat el darrer element del conjunt
  iterator find(const T& x) const;    // Retorna un iterador a l'element x del conjunt, o end() si no hi és
  iterator lower_bound(const T& x) const; // Retorna un iterador al primer element del conjunt que és ≥ x (o end si no existeix)
  iterator upper_bound(const T& x) const; // Retorna un iterador al primer element del conjunt que és > x (o end si no existeix)
};

Les operacions insert(), erase(), count(), find(), lower_bound() i upper_bound() prenen temps $\O(\log n)$, on $n$ és el nombre d’elements (és a dir, el size()) del conjunt. Les demés operacions prenen temps constant. Els conjunts, com els altres contenidors estàndard, es poden copiar i comparar, amb cost $\O(n)$.

Els elements en un conjunt s es poden recórrer, del més petit al més gran, amb un bucle for:

for (T x : s) {
  ... fer quelcom amb x ...
}

El recorregut dels $n$ elements d’un conjunt triga temps $\O(n)$.

Més avall expliquem com utilitzar iteradors sobre conjunts i com calcular interseccions, unions i diferències de conjunts.

Per si teniu curiositat, els conjunts sovint s’implementen internament amb arbres balancejats (arbres AVL o arbres roig-negre). L’especificació completa dels conjunts de C++ es pot trobar a cppreference.

Exemple: Llistar totes les paraules d’un text

Considerem que, donat un text, volem obtenir la llista de totes les seves paraules, ordenada alfabèticament i sense repeticions. Per exemple, donada l’entrada

el gegant del pi
ara balla ara balla
el gegant del pi
ara balla pel cami

es vol obtenir la sortida

ara
balla
cami
del
el
gegant
pel
pi

Començant amb un conjunt de paraules buit, anirem llegint seqüencialment cada paraula del text i inserint-la al conjunt. D’aquesta forma, totes les paraules del text s’introduirant al conjunt (i sense repeticions, perquè els conjunts no en tenen). Un cop llegit tot el text, recorrerem totes les paraules del conjunt, escrivint-ne cadascuna. Com que els recorreguts dels elements d’un conjunt se fan en ordre, les paraules apareixeran ordenades alfabèticament (o lexicogràficament, per ser més precisos).

#include <iostream>
#include <set>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
  set<string> s;
  string w;
  while (cin >> w) s.insert(w);
  for (string w : s) cout << w << endl;
}

Iteradors

Els conjunts es poden recórrer a través d’iteradors. Els iteradors de conjunts són semblants als iteradors de les llistes: Un iterador és una mena de punter d’alt nivell que apunta als elements del conjunt i que es pot moure a l’element anterior o al següent (sempre que existeixin).

Igual que les llistes, els conjunts ofereixen una operació begin() que retorna un iterador al primer element del conjunt (el més petit) i una operació end() que retorna un iterador passat el darrer element del conjunt (el més gran). Aquest iterador a un element fictici serveix per assenyalar que s’han acabat els elements del conjunt. Els iteradors begin() i end() coïncideixen entre si només en els conjunts buits.

Per exemple, podem escriure tots els elements d’un conjunt d’enters en ordre creixent d’aquesta forma:

set<int> s = {1, 4, 4, 7, 8, 9, 1, 3, 5, 4};

for (auto it = s.begin(); it != s.end(); ++it) cout << ' ' << *it;
cout << endl;

// la sortida és 1 3 4 5 7 8 9

Igual que amb les llistes o els vector, la construcció

for (auto x : s) cout << ' ' << x;

itera sobre tots els elements de x i és equivalent al for anterior.

Iteradors per a cerca

La operació find() retorna un iterador al conjunt: En el cas que x pertanyi al conjunt s, s.find(x) retorna un iterador it tal que *it == x. Si x no pertany a s, s.find(x) retorna s.end().

Si només es vol saber si un element pertany o no al conjunt, la operació count() és més senzilla d’usar que find(). En canvi, amb find() podem accedir als elements veïns a l’element cercat.

Ambdues operacions són particularment eficients, ja que funcionen en temps $\O(\log n)$ en un conjunt d’$n$ elements.

Exemple: Múltiples en un conjunt

Suposem que volem implementar una funció que, donats un enter positiu n i un conjunt d’enters positius s, indiqui si s conté algun múltiple d’n:

bool conte_multiple(int n, const set<int>& s) {
  if (s.empty()) return false;
  int minim = *s.begin();
  if (minim%n == 0) return true;
  minim += n - minim%n;  // primer múltiple de n que potencialment està dins de s
  auto fi = s.end(); --fi;
  int maxim = *fi;
  for (int x = minim; x <= maxim; x += n) {
    if (s.count(x)) return true;
  }
  return false;
}

Per començar, descartem el cas on el conjunt és buit. Altrament, accedim a l’element més petit del conjunt, que anomenem minim a través de *s.begin() (fixeu-vos que aquesta operació seria un error en un conjunt buit). Si minim ja és un múltiple de n, ja hem trobat la resposta. Altrament, actualitzem minim per a ser el primer múltiple que potencialment està dins de s i definim maxim com l’element més gran del conjunt (anant una posició abans de l’end()). Llavors cerquem totes les x desde minim fins a maxim de n en n per veure si alguna d’aquestes x és o no dins del conjunt. Fixeu-vos que el if (s.count(x)) també s’hagués pogut escriure if (s.find(x) != s.end()).

Exemple: Més proper a un element

Suposem que volem implementar una funció que, donats un enter x i un conjunt d’enters s no buit, retorni l’element més proper a x en s (el més petit en cas d’empat).

Per exemple, si s = {2, 3, 6, 8}, per a x = 3 caldria retornar 3, per a x = 5 caldria retornar 6, per a x = 7 caldria retornar 6, i per a x = 9 caldria retornar 8.

Per a fer aquesta tasca, és útil començar obtenint s.lower_bound(x), és a dir, un iterador it a l’element més petit de s que és més gran o igual que x. A partir d’aquí, un estudi de casos sobre els iteradors veïns a it, anant en compte de no sortir del conjunt.

Aquesta n’és una possible implementació:

int mes_proper(int x, const set<int>& s) {
  auto it = s.lower_bound(x);
  if (it == s.end()) return *(--it); // quan x > màxim de s, retornem el màxim de s
  int seg = *it;           // seg és el valor més petit de s que és >= x
  if (it != s.begin() and x - *(--it) <= seg - x) return *it;
  // si existeix algun nombre < x, comparem la seva distància a x amb la de seg
  return seg;
}

Intersecció, unió i diferència de conjunts

Donats dos conjunts, podem obtenir-ne la seva intersecció, unió o diferència. La forma de fer-ho amb la llibreria estàndard és una mica recargolada:

Suposem que tenim dos conjunts d’enters s1 i s2. Per exemple,

set<int> s1 = {1, 2, 3, 5};
set<int> s2 = {1, 2, 6};

Per deixar la intersecció de s1 i s2 en un nou conjunt s, cal fer

set<int> s;
set_intersection(s1.begin(), s1.end(), s2.begin(), s2.end(), inserter(s, s.begin()));

És a dir que aquestes dues línies són equivalents a dir que set<int> s = s1 ∩ s2;. El resultat és que s representa el conjunt {1, 2}.

Igualment, podeu utilitzar set_union() i set_difference() per la unió (∪) i la diferència (∖) de conjunts. Per utilitzar les tres funcions cal fer un #include <algorithm>.

Exemple: funcions i operadors per operacions sobre conjunts

Per tal de fer més clara i explícita la notació de les funcions anteriors, és útil definir una funció que, donats dos conjunts del mateix tipus, en retorni la seva intersecció. Això es fa així:

// Retorna la intersecció de dos conjunts s1 i s2.
template<typename T>
set<T> intersection(const set<T>& s1, const set<T>& s2) {
  set<int> s;
  set_intersection(s1.begin(), s1.end(), s2.begin(), s2.end(), inserter(s, s.begin()));
  return s;
}

Fins i tot, en lloc de definir una funció, podríem fer que l’operador & ens servís per a intersecar conjunts:

// Retorna la intersecció de dos conjunts s1 i s2.
template<typename T>
set<T> operator&(const set<T>& s1, const set<T>& s2) {
  set<int> s;
  set_intersection(s1.begin(), s1.end(), s2.begin(), s2.end(), inserter(s, s.begin()));
  return s;
}

Si definim operadors + per a la unió i - per a la diferència de forma anàloga, llavors podrem escriure operacions sobre conjunts amb expressions com les del codi següent:

set<int> A = {1, 3, 5, 8, 12};
set<int> B = {0, 3, 5, 8, 10};
set<int> C = {5};

set<int> R = A&B - C + {2, 3};

que descriu R = ((A ∩ B) ∖ C) ∪ {2, 3}, de forma que R serà {2, 3, 8}. Noteu com aquests operadors incrementen molt la llegibilitat de l’expressió.

Conjunts sobre tipus propis

En alguns casos voldrem definir funcions per a estructures de dades pròpies. Per exemple, podem voler tenir un conjunt de dates, on una data ve donada per aquesta declaració de tipus:

struct Data {
  int dia, mes, any;
};

Per poder declarar un set<Data>, ens cal implementar la comparació de dates, és a dir, proveïr un operador < que, donades dues dates, ens indiqui si la primera va estrictament abans que la segona. Això es fa així (de forma semblant a com s’ha fet amb sort()):

bool operator<(const Data& x, const Data& y) {
  if (x.any != y.any) return x.any < y.any;
  if (x.mes != y.mes) return x.mes < y.mes;
  return x.dia < y.dia;
}

Ara ja podem usar conjunts de dates:

set<Data> s;
... fer el que sigui amb s ...
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit, Salvador Roura
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.