Funcions sobre caràcters: cctype

Introducció

Sovint és necessari decidir si un caràcter és d’una certa classe o no. Per exemple, decidir si un caràcter és un dígit o una lletra i, en cas de ser lletra, si és una majúscula o una minúscula. També pot ser útil convertir lletres majúscules en minúscules o viceversa.

Malgrat que és relativament senzill d’escriure expressions per aquestes tasques, sol ser més ràpid i llegible utilitzar les funcions que hi ha definides a la llibreria <cctype>. Així, l’expressió

(c >= 'a' and c <= 'z') or (c >= 'A' and c <= 'Z')

per determinar si el caràcter c és una lletra, s’escriuria

isalpha(c)

utilitzant aquesta llibreria. Igualment, la conversió d’una lletra c en minúscula al seu equivalent en majúscula es podria escriure amb l’expressió

c - 'a' + 'A'

però

toupper(c)

és molt més llegible.

Les funcions de cctype

Per utilitzar les funcions sobre caràcters cal fer un #include <cctype> i un using namespace std;.

Aquestes funcions permeten indicar si un caràcter pertany a una de les classes més habituals:

bool isalnum(char c);  // Indica si c és alfanumèric
bool isalpha(char c);  // Indica si c és alfabètic
bool isblank(char c);  // Indica si c és és un blanc
bool isdigit(char c);  // Indica si c és dígit decimal
bool islower(char c);  // Indica si c és una lletra minúscula
bool isupper(char c);  // Indica si c és una lletra majúscula

Aquestes funcions permeten indicar si un caràcter pertany a classes més exòtiques:

bool iscntrl(char c);  // Indica si c és un caràcter de control
bool isgraph(char c);  // Indica si c té una representació gràfica
bool isprint(char c);  // Indica si c és imprimible
bool ispunct(char c);  // Indica si c és un símbol de puntuació
bool isspace(char c);  // Indica si c és un espai
bool isxdigit(char c); // Indica si c és un dígit hexadecimal

I aquestes funcions permeten convertir entre majúscules i minúscules:

char tolower(char c);  // Converteix una lletra c en minúscula
char toupper(char c);  // Converteix una lletra c en majúscula

L’especificació completa es pot trobar a cppreference. Allà veureu que, per raons històriques, els paràmetres d’aquestes funcions no són chars com s’ha dit, sinó ints.

Exemple: Invertir majúscules i minúscules

Considerem que volem llegir un caràcter. Si és una lletra, quan és minúscula el volem escriure en majúscula i quan és majúscula el volem escriure en minúscula. Si no és una lletra cal escriure’l sense canvis.

Solucionar aquest problema amb <cctype> és directe:

#include <iostream>
#include <cctype>
using namespace std;

int main() {
  char c;
  cin >> c;
  if (isalpha(c)) {
    if (isupper(c)) cout << tolower(c) << endl;
    else cout << toupper(c) << endl;
  } else {
    cout << c << endl;
  }
}
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit, Salvador Roura
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.