Vectors

Aquesta lliçó introdueix una de les estructures de dades més habituals i útils en el món de la programació: els vectors. Els vectors permeten emmagatzemar en una sola variable una col·leció de moltes dades del mateix tipus i accedir a qualsevol d’elles directament a través de la seva posició.

Introducció

Un vector és una estructura de dades que conté una col·leció d’elements, tots del mateix tipus (enters, reals, caràcters, etc.). Els elements en un vector estàn disposats en diferent posicions tot seguint un cert ordre, i per referir-se a un d’ells s’utilitza un índex, que és un nombre enter que indica la posició de l’element en el vector, començant per 0.

Així, en un vector d’n elements, el primer element tindrà índex 0, el segon element tindrà índex 1, … i el darrer element tindrà índex n - 1. A la figura següent podeu veure un vector v = {3, 5, -1, 7, 2}, juntament amb l’índex que identifica cada element. Com que el vector v té cinc posicions, l’últim element té índex 4. L’element a la posició i del vector es denota per v[i]. Per exemple, v[3] és 7.

Podem imaginar un vector com una prestatgeria amb molts prestatges. Tots seus els prestatges són idèntics, estàn etiquetats per un número (començant des del zero), i poden emmagatzemar diferentes dades. Hom es pot referir tant a la prestatgeria com un tot, o referir-se al contingut d’un dels seus prestatges a través del seu número de prestatge. A la figura següent, el darrer prestatge és el sisè, a la posició 5, i conté un pastís.

Inclusió de la llibreria de vectors

Per treballar amb vectors, cal incloure la llibreria vector, igual que habíem fet amb #include <iostream>. Així, sempre que vulguem utilitzar vectors al nostre programa, la capçalera del nostre programa serà semblant a això:

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

...

El tipus vector

Quan es declara una variable com a vector, cal especificar quin tipus de dades contindrà a les seves posicions. Totes les posicions han de ser del mateix tipus: es diu que els vectors són estructures de dades homegènies.

vector<T> descriu un nou tipus que és un vector on cada element és de tipus T. Per exemple,

vector<int> v;

declara una variable v de tipus vector d’enters. Igualment,

vector<double> temperatures;

declara una variable anomenada temperatures com a vector de reals.

Els vectors també es poden utilitzar com a paràmetres de subprogrames. Per exemple, aquesta funció calcularia la temperatura màxima d’un vector de reals que emmagatzema temperatures:

double temperatura_maxima(vector<double> temperatures)
{ ... }

Si dues variables són vectors del mateix tipus, aquestes es poden copiar l’una en l’altra. Si són vectors d’elements de tipus diferents, no. Per exemple:

vector<int> v1;
vector<int> v2;
vector<double> v3;
v1 = v2;      // 🆗 v1 i v2 són del mateix tipus
v1 = v3;      // ❌ v1 i v3 no són del mateix tipus

Creació de vectors

Tal com s’han declarat anteriorment, els vectors que hem creat són buits (és a dir, no conten cap element). En general, ens pot interessar triar la talla inicial del vector o inclús indicar quins elements contindrà. Segons el que busquem, podem fer servir una de les quatre maneres següents d’inicialitzar un vector:

A més, també podem inicialitzar un vector tot copiant el seu valor d’un altre vector del mateix tipus:

vector<char> v1 = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'};  // v1 = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'}
vector<char> v2 = v1;              // v2 = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'}

Operacions bàsiques

Hi ha diverses operacions bàsiques sobre vectors, com ara accedir a un element donat el seu índex (o la seva posició, són termes sinònims), recórrer tots els elements del vector, afegir i treure elements al final del vector, o saber quants elements té un vector donat (quina és la seva talla). Aquí veurem com.

Accedir a un element

Recordeu que les posicions d’un vector s’identifiquen per un enter començant pel 0. Així, en un vector de quatre elements, el primer té índex 0, el segon 1, el tercer 2 i l’últim 3. Si volem accedir a un element d’un vector, haurem d’especificar el seu índex entre claudàtors, de la manera que es mostra aquí:

vector<double> v = {11.5, -13.2, 4.6, 7.8};
cout << v[2] << endl;    // escriu 4.6
if (v[0] > 5) v[3] = 9;   // el vector esdevé {11.5, -13.2, 4.6, 9.0};

De la mateixa manera, podem modificar el contingut de certa posició d’un vector. Ho podeu veure a l’exemple següent, on els comentaris indiquen el contingut del vector en cada moment:

vector<int> nombres(4,1);     // nombres = {1, 1, 1, 1}
nombres[1] = 4;          // nombres = {1, 4, 1, 1}
nombres[3] = nombres[1];     // nombres = {1, 4, 1, 4}
nombres[0] = 2 * nombres[2] + 1; // nombres = {3, 4, 1, 4}
--nombres[0];           // nombres = {2, 4, 1, 4}

Recordeu que si un vector té n posicions, els índexs vàlids són enters entre 0 i n - 1. Indexar un vector amb un valor menor que 0 o amb un valor superior o igual a n és un error de programació molt greu 💥. En efecte, davant d’aquest error, per raons d’eficiència, C++ continuarà endavant amb uns resultats imprevisibles i difícils de detectar. Per tant, sempre que indexeu en un vector, heu de fer l’exercici mental (🤔) d’assegurar-vos que l’índex que useu no accedeix fora del vector.

El fragment següent mostra tres accessos il·legals a les posicions d’un vector:

vector<string> noms = {"Mireia", "Marta", "Elvira", "Jana"};
noms[-1] = "Raquel";        // 💥 la posició -1 no existeix
cout << noms[10] << endl;      // 💥 la posició 10 no existeix
if (noms[4] == "Carme") {...};   // 💥 la posició 4 no existeix

Recórrer tots els elements d’un vector

Sovint, es vol recórrer tots els elements del vector, des del primer fins al darrer, realitzant alguna tasca amb cadascun d’aquests elements. Per exemple, per escriure cada temperatura d’un vector que conté una llista de temperatures es podria fer:

vector<double> temperatures = {10, 12.5, 14, 10.1, -3.5};
for (double temperatura : temperatures) {
  cout << temperatura << endl;
}

Aquest variant del bucle for indica que la variable real temperatura anirà prenent per valor cada element del vector temperatures de forma successiva. Dins del cos del bucle, cada valor és escrit pel canal de sortida. Noteu que el tipus de la variable que s’usa per iterar sobre cada element del vector ha de ser del mateix tipus que el dels elements del vector.

Aquest exemple mostra que és habitual, tot i que no és normatiu, que els vectors tinguin noms en plural, i els elements que els interen, el nom corresponent en singular.

Aquí podeu veure com calcular la suma dels elements d’un vector fent servir aquest recorregut:

vector<int> nombres = {3, 5, -2, 4};
int suma = 0;
for (int nombre : nombres) {
  suma = suma + nombre;
}
cout << suma << endl;       // escriu 10

Compte: Cal recordar que la variable que s’utilitza per iterar sobre els elements del vector és una còpia dels seus elements. Per tant, en el programa següent, el vector no canvia malgrat que es dobli cada nombre:

vector<int> nombres = {3, 5, -2, 4};
for (int nombre : nombres) {    // 👀 còpia
  nombre = nombre * 2;
}
// nombres = {3, 5, -2, 4} 😢

Per poder canviar els elements del vector, cal iterar utilitzant una refèrencia, no una còpia (el comportament és el mateix que el dels paràmetres per valor o per referència):

vector<int> nombres = {3, 5, -2, 4};
for (int& nombre : nombres) {    // 👀 referència (&)
  nombre = nombre * 2;
}
// nombres = {6, 10, -4, 8} 😃

Una alternativa més flexible per recórrer tots els elements d’un vector és utilitzar bucles com els que havíem fet servir fins ara per enumerar tots els índexs del vector. Així, per exemple, podem doblar tots els elements del vector nombres de la manera següent:

vector<int> nombres = {3, 5, -2, 4};
for (int i = 0; i < 4; ++i) {
  nombres[i] = nombres[i] * 2;
}
// nombres = {6, 10, -4, 8} 😃

En aquest cas, el bucle itera sobre els valors dels índexos del vector, no directament sobre els seus selements. Noteu que l’índex i ha de recórrer els valors del 0 fins al nombre d’elements al vector menys 1, d’aquí el < 4 i no <= 4.

Afegir i treure elements

Els vectors també disposen d’instruccions per treure l’últim element del vector, i per afegir-ne un de nou al final. Això es fa, respectivament, amb les instruccions pop_back() i push_back(), que es posen darrere de l’identificador del vector, separats per un punt. A la instrucció push_back() cal donar com a paràmetre l’element que es vol afegir, que ha de ser del mateix tipus que els elements del vector. L’exemple següent mostra l’ús d’aquestes operacions:

vector<int> v = {2, 1};   // v = {2, 1}
v.push_back(7);       // v = {2, 1, 7}
v.pop_back();        // v = {2, 1}
v.pop_back();        // v = {2}
v.pop_back();        // v = {}
v.pop_back();        // 💥 el vector és buit

Com es veu a la darrera instrucció, es un error de programació treure el darrer element d’un vector buit (perquè no hi ha res per treure!).

Consultar la talla del vector

Per últim, una altra operació habitual és size(), que retorna la talla d’un vector. Pot resultar molt útil sobretot quan hem anat afegint o treient elements al vector, ja que així podem saber la seva talla en tot moment. Aquí veiem com cridar-la:

vector<int> v = {3, 2, 1}; // {3, 2, 1}
cout << v.size() << endl;  // escriu 3
v.pop_back();        // {3, 2}
cout << v.size() << endl;  // escriu 2
v.push_back(-1);      // {3, 2, -1}
cout << v.size() << endl;  // escriu 3
v.push_back(4);       // {3, 2, -1, 4}
cout << v.size() << endl;  // escriu 4

L’única cosa a tenir en compte és que el tipus de dada que retorna l’operació .size() no és exactament un int, sinò un tipus especial que s’utilitza a C++ per referir-se a talles d’estructures. Així, si volem fer comparacions o operacions que involucrin aquest objecte i un de tipus int, és possible que algun compilador es queixi. Per resoldre-ho, convertirem el valor retornat per .size() a tipus int, simplement fent servir la conversió de tipus int(v.size()) al cridar-lo, o bé l’assignarem abans a una variable entera: int n = v.size().

Relació entre vector i string

A efectes pràctics, el tipus string no és més que un vector de caràcters (és a dir, un vector<char>). De fet, quan es van introduir els textos, ja vam dir que eren d’una successió de caràcters emmagatzemats en una mateixa variable: això és exactament el que fa un vector!

De fet, totes les instruccions que hem definit pels vectors es poden fer servir de la mateixa manera als textos (accedir a un element per l’índex, afegir i treure elements o consultar la talla). No obstant el tipus string és més còmode d’utilitzar en algunes situacions ja que es pot llegir i escriure directament sense la necessitat de fer servir bucles i té més operacions especialitzades.

Vectors com a paràmetres de subprogrames

Com ja hem dit, els vectors es poden fer servir com a paràmetres de funcions i accions. Igual que qualsevol altre tipus, hi ha dues maneres principals de fer-ho: per còpia i per referència. Com sabeu, la diferència entre aquests dos mètodes és el fet de treballar amb una còpia del vector o bé amb el vector mateix que estem passant al subprograma. Així, si volem crear una acció per doblar els valors d’un vector i fem:

void dobla_copia(vector<int> v)   // 👀 còpia
{
  for (int& x : v) {       // 👀 referència (&)
    x = 2 * x;
  }
}

estem passant a l’acció dobla_copia una còpia del vector v, de manera que, tot i que aquesta còpia sí que està passada per referència al bucle for, els elements que estem doblant són els d’aquesta còpia (si al bucle estigués passat també per còpia, ja seria un desastre enorme, perquè estariem modificant còpies dels elements de la còpia del vector v). La solució és passar el vector v per referència a l’acció, de manera que treballem directament sobre aquest. Així, faríem

void dobla_referencia(vector<int>& v)  // 👀 referència (&)
{
  for (int& x : v) {          // 👀 referència (&)
    x = 2 * x;
  }
}

El resultat d’aplicar cadascuna d’aquestes accions es pot veure a l’exemple següent:

int main() {
  vector<int> nombres = {2, -1, 3};
  dobla_copia(nombres);     // nombres = {2, -1, 3} 😢
  dobla_referencia(nombres);  // nombres = {4, -2, 6} 😃
}

En el cas dels vectors, no només és útil el pas per referència quan vulguem modificar els seus elements. Com que un vector emmagatzema moltes dades, sol ocupar molta memòria, així que cada cop que passem un vector per còpia estarem creant un altre vector de la mateixa talla i per tant doblant l’espai de memòria que utilitzem, i realitzant moltes iteracions per fer aquesta còpia.

Per tant, tot i que no vulguem modificar el vector, sol ser millor passar-lo per referència per estalviar-nos aquesta còpia inútil. Per assegurar-nos que no volem alterar el vector, farem servir la notació const, i així el compilador es queixarà si intentem modificar el seu valor. Aquest mètode es coneix com a pas per referència constant, i la seva finalitat és estalviar temps d’execució i espai de memòria.

Així, si per exemple volem una funció que retorni l’element més gran del vector, les següents dues declaracions són equivalents (i el codi a l’interior serà idèntic), però amb la diferència que la segona serà més eficient que el primera.

int maxim_lent(vector<int> v) { ... }

int maxim_rapid(const vector<int>& v) { ... }

A la propera lliçó veurem com implementar aquesta funció i moltes altres.
Lliçons.jutge.org
Rafah Hajjar, Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.