Textos

Aquesta lliçó dóna alguns detalls sobre els valors que poden prendre les variables de tipus text (string) i les operacions que se’ls poden aplicar. De moment només en considerem la concatenació, la mida i la comparació. Més endavant en veurem més.

El tipus string

Així com el tipus de dades char permet representar caràcters individuals, el tipus de dades string permet representar textos, és a dir, successions de zero o més caràcters.

Representació

Els valors de les cadenes de caràcters es representen mitjançant caràcters tancats entre cometes dobles. Per exemple, "gat", "L\'Anna menja una poma." o bé "#?!". Fixeu-vos que també es pot definir el text buit amb "", i el text amb un sola 'A'amb "A". En aquest darrer cas, cal veure que "A" és un text amb un sol caràcter, cosa que és diferent de 'A', que és un sol caràcter.

Com que string no és un tipus bàsic de C++, per usar-los en principi cal escriure #include <string> a la secció d’inclusions del programa. Cal dir que és possible que el programa compili encara que no feu aquest #include, però això dependrà de la configuració de l’ordinador on es compili.

Els caràcters dels textos habitualment es guarden en posicions de memòria consecutives. En C, la llargada es determina amb un caràcter finalitzador especial, mentre que en C++ (el nostre llenguatge) és manté un enter amb aquesta llargada.

Operacions

Donats dos textos a i b, la concatenació de a i b s’escriu a + b i consisteix en el text de a seguit pel de b. Per exemple, "abc" + "def" val "abcdef" i "Joan" + " " + "Maragall" val "Joan Maragall". Fixeu-vos que la concatenació de textos és associativa però no commutativa, malgrat que l’operador sigui el de suma.

Per saber la longitud d’un text paraula podem fer servir el mètode paraula.size(). És una notació una mica estranya (més endavant l’estudiarem en detall), però senzillament és la forma de conèixer la llargada d’un text. Per exemple, "oca".size() val 3.

Com amb els tipus bàsics, també es poden aplicar els operadors relacionals per comparar textos. Són els de sempre:

Operador Operació
== igualtat
!= diferència
< més petit
> més gran
<= més petit o igual
>= més gran o igual

L’ordenació de textos fa servir l’ordre lexicogràfic, el qual generalitza l’ordre alfabètic amb els caràcters no alfabètics: L’ordre relatiu de cada parell de caràcters ve donat pel seu ordre a la taula de caràcters.

A continuació es donen alguns exemples:

Expressió Resultat
"abc" == "abc" true
"abc" == "ABC" false
"abc" < "abd" true
"123" < "89" true
"XYZ" < "XYZA" true
"" < "abc" true

Els textos només es poden comparar entre ells, mai amb valors d’altres tipus. Per exemple, ni a "A" == 'A' ni a "3" == 3 els tipus concorden, per la qual cosa són comparacions sense sentit.

Tipus semblants

El tipus char* (punter a caràcter) també serveix per tractar textos. Però com que el seu ús és més complicat que el del tipus string, no els explicarem en aquest curs.
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit, Salvador Roura
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.