Aplicació: Sumes parcials d’un vector

En aquesta lliçó veurem diferents problemes que involucren trobar la suma d’un nombre consecutiu d’elements d’un vector, i discutirem diferents tècniques per resoldre’ls, tenint en compte la seva complexitat algorísmica, és a dir, el nombre aproximat de passos necessaris per a dur a terme l’algorisme en funció del nombre de dades a tractar.

Suma dels elements d’un subvector donades la primera i l’última posició

Suposem que tenim un vector v d’enters de llargada n i ens demanen trobar la suma de tots els elements de v que es troben entre la posició a i la posició b. En principi, es tracta d’un problema prou simple, ja que podem simplement recorrer els elements de v entre a i b i anar acumulant la seva suma. Així, les següents línies de codi resoldrien el problema:

int sum = 0;
for (int i = a; i <= b; ++i) {
  sum += v[i];
}
cout << sum << endl;

En el pitjor del casos haurem de recorrer tot el vector, i per tant la complexitat del programa serà lineal amb n (això vol dir que el nombre d’operacions que haurem de fer, i per tant el temps d’execució, serà directament proporcional a n, i ho notarem com O(n)).

Suposem ara que no només volem conéixer la suma d’un subvector de v, sinò que li donarem al nostre probrama un nombre indefinit de parelles a, b, i volem que par cada parella ens retorni la suma parcial corresponent. Un primer intent podria ser reutilitzar el codi que ja hem escrit pel cas d’una sola parella, i incloure’l dintre d’un bucle en el qual anirem actualitzant els valors de a i b. Aquest bucle deuria quedar semblant al que presentem a continuació

while (cin >> a >> b) {
  int sum = 0;
  for (int i = a; i <= b; ++i) {
    sum += v[i];
  }
  cout << "La suma del elements entre " << a;
  cout << " i " << b << " es " << sum << "." << endl;
}

Si analitzem la complexitat d’aquest bucle veurem que també és proporcional al nombre de parelles a i b que entrem al programa, i per cada parella el nombre d’operacions que efectuem ja hem vist que és proporcional a n. Veurem ara que hi ha una millor manera d’afrontar aquest problema.

La idea serà crear un nou vector s en el que guardarem a la posició i la suma dels elements de v entre la posicions 0 i la posició i. Això només ens costarà recorrer un cop tot el vector, i un cop ho hem fet, ara per cada parella a, b, podem trobar la suma parcial simplement restant el contingut de la posició b i la posició a del vector s, ja que per construcció:

$ s[b] - s[a] = (v[0] + \cdots + v[b]) - (v[0] + \cdots + v[a]) = v[a] + \cdots + v[b] $

Així doncs, el següent codi és equivalent al que hem presentat abans però molt més eficient quan el nombre de parelles a i b és gran:

vector<int> s(n, 0);
s[0] = v[0];        // El primer element de s ha de ser v[0]
for (int i = 1; i < n; ++i) {
  s[i] = s[i-1] + v[i];  // Així s[i] = v[0] + ... + v[i]
}
while (cin >> a >> b) {
  cout << "La suma del elements entre " << a;
  cout << " i " << b << " es " << s[b] - s[a] << "." << endl;
}

Notem que si els elements del vector v no ens venen donats en forma de vector, sinò que els anem entrant al programa, aquesta versió és encara més útil, ja que ni tan sols cal que guardem els elements a un vector v sinò que podem generar directament el vector de sumes parcials s.

Màxima suma parcial d’un vector

Volem ara trobar, donat un vector d’enters v, quins són els índexs a i b tals que la suma parcial entre les posicions a i b és màxima. Per exemple, donat el vector v = {-3, 2, -1, 3, 4, -5, 1}, podem comprovar fàcilment que el subvector amb la suma parcial més gran és el {2, -1, 3, 4}, que correspondria a a = 1, b = 4, i suma 8.

El primer que potser ens ve al cap és un algorisme que salta a la vista que no serà molt eficient: com que ens demanen la suma parcial màxima, podem calcular totes les sumes parcials i quedar-nos amb la més gran. Aquest raonament és el que hem fet servir per escriure el següent codi:

int maxSum = v[0];     // Aquí guardem la suma més gran fins ara
int maxA = 0;        // I aquí els índex corresponents
int maxB = 0;
for (int a = 0; a < n; ++a) {
  for (int b = a; b < n; ++b) {
    int sum = 0;
    for (int k = a; k <= b; ++k) {
      sum += v[k];    // Calculem la suma parcial entre a i b
    }
    if (sum > maxSum) {
      maxSum = sum;   // Actualitzem el màxim
      maxA = a;     // Actualitzem els índexs
      maxB = b;
    }
  }
}

Ja es veu que no es tracta d’una solució òptima, ja que fa servir tres bucles que recorren el vector v, i per tant el temps d’execució serà proporcional a $n^3$.

Una altra possibilitat seria fer servir el mateix truc que abans i crear un vector que guardi les sumes parcials des del primer element. El codi que resultaria no l’escriurem ja que es tracta del mateix que abans canviant el bucle que calcula sum per una simple resta sum = s[b] - s[a]. No obstant, en aquets cas la utilitat del vector de sumes parcials és pràcticament nul·la ja que podem aprofitar que estem recorrent tot el vector per anar calculant aquestes sumes. Així, el següent codi seria equivalent i ens estalviem la creació del vector s.

int maxSum = v[0];     // Aquí guardem la suma més gran fins ara
int maxA = 0;        // I aquí els índex corresponents
int maxB = 0;
for (int a = 0; a < n; ++a) {
  int sum = 0
  for (int b = a; b < n; ++b) {
    sum += v[b];      // Reaprofitem la suma anterior
    if (sum > maxSum) {
      maxSum = sum;   // Actualitzem el màxim
      maxA = a;     // Actualitzem els índexs
      maxB = b;
    }
  }
}

Amb això hem aconseguit resoldre el problema amb només dos bucles que recorren el vector v i per tant la complexitat d’aquest algorisme és tan sols $O(n^2)$.

No obstant, hi ha una manera de fer-ho encara més eficient, tot i que aquesta ja és una mica menys directa. Resulta que podem resoldre el problema de trobar la màxima suma parcial recorrent el vector només un cop, fent servir la idea següent: la suma parcial màxima que acaba exactament en la posiciók és, o bé la mateixa que acaba en la posició k-1 afegint l’element k, o bé l’element k sol (exercici: demostrar-ho. Podeu raonar-ho per contradicció, no us hauria de resultar molt complicat.)

Per veure-ho més clar farem un exemple. Considerem el vector v = {2, -3, 1, 5, -4}. El subvector amb suma parcial màxima que acaba exactament a la posició 0 és el {2} ja que no hi ha altre. Trobar el màxim dels que acaben ala posició 1 tampoc té molt de misteri, ja que només hi ha les dues opcions que ja considerem. En aquest cas el màxim és el {2,-3}. Pel de la posició 3, el que diu la proposició d’abans és que només cal mirar entre el {2,-3,1} i el {1}. En efecte té sentit ja que si el {-3,1} fos més gran que el {2,-3,1}, en particular el {-3} seria més gran que el {2,-3} i ens hauríem equivocat triant l’anterior màxim. En el nostre cas el que té suma màxima és el {1}. De la mateixa manera, pel següent només hem de mirar entre el {1,5} i el {5} i guanya el {1,5}. Per acabar, el subvector que més gran que acaba en l’última posició és el {1,5,-4}, ja que aquest té suma majir que el {4}. Si durant aquest procés ens anem guardant les sumes d’aquests vectors podem aprofitar el mateix bucle per comparar-les i quedar-nos amb la més gran, que en aquest cas seria la de {1,5}, que val 6.

El codi que implementa l’algorisme seria així:

int maxSum = v[0];   // Aquí guardem la suma més gran fins ara
int maxA = 0;     // I aquí els índex corresponents
int maxB = 0;

int sum = v[0];    // Guardarem la màxima suma que acaba en b
int a = 0;       // I aquí l'índex pel qual comença

for (int b = 1; b < n; ++b) {
  if (v[b] > sum) {
    sum = v[b];  // Cas en que l'element sol és més gran
    a = b;
  }
  else {
    sum += v[b];  // Cas en que afegim el nou element a la suma
  }

  if (sum > maxSum) {
    maxSum = sum;   // Actualitzem el màxim
    maxA = a;     // Actualitzem els índexs
    maxB = b;
  }
}
Lliçons.jutge.org
Rafah Hajjar
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.