Aplicació: Nombres en hexadecimal

Aquesta lliçó mostra una possible solució per al poblema P60816 (Número del revés en hexadecimal).

Exercici P60816

L’exercici P60816 demana un programa que llegeixi un nombre i que escrigui la seva representació hexadecimal del revés. Cal seguir la convenció de representar els valors entre el 10 i el 15 amb les lletres de la A fins a la F.

Per exemple, per a l’entrada 14 cal escriure la sortida E, per a l’entrada 16 cal escriure la sortida 01, i per a l’entrada 7000 cal escriure la sortida 85B1.

Aquesta n’és una possible solució:

#include <iostream>
using namespace std;


int main() {
  int n;
  cin >> n;
  if (n == 0) cout << 0; // cas especial
  else {         // cas general
    while (n > 0) {
      int d = n%16;
      if (d < 10) cout << d;
      else cout << char(d - 10 + 'A');
      n = n/16;
    }
  }
  cout << endl;
}

El programa comença llegint el número, que es desa en n. Després, hi ha un tractament especial per al cas que n sigui zero (altrament el programa no escriuria cap dígit), i un tractament per al cas general.

En el cas general, anem divint el nombre n entre 16 fins que sigui zero. D’aquesta forma se’n visiten tots els dígits en hexadecimal, de dreta a esquerra. A cada iteració, se n’extreu i escriu el darrer dígit hexadecimal d. Si és un valor entre 0 i 9, d aquest es pot escriure directament. Altrament, cal escriure’n la lletra corresponent, que es pot calcular amb l’expressió char(d - 10 + 'A'). Així agafem la lletra que hi ha d - 10 posicions més enllà de la 'A': 'A' per a 10, 'B' per a 11, …, i 'F' per a 15.

Nota: El problema demana d’escriure el resultat al revés perquè del dret no ho sabríeu fer (encara).
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.