Aplicació: Classificació de caràcters

Aquesta lliçó mostra una possible solució per a l’exercici P42042 (Classificació de caràcters 1) del Jutge.

Exercici P42042

L’exercici P42042 demana d’escriure un programa que llegeixi una lletra i que indiqui si és una majúscula, si és una minúscula, si és una vocal, i si és una consonant.

Aquesta és una possible solució:

#include <iostream>
using namespace std;


int main() {
  char c;
  cin >> c;

  bool majuscula = c >= 'A' and c <= 'Z';

  bool vocal =  c == 'a' or c == 'e' or c == 'i' or c == 'o' or c == 'u'
         or c == 'A' or c == 'E' or c == 'I' or c == 'O' or c == 'U';

  if (majuscula) cout << "majuscula" << endl;
  else cout << "minuscula" << endl;

  if (vocal) cout << "vocal" << endl;
  else cout << "consonant" << endl;
}

Primer, llegim la lletra de l’entrada en una variable c de tipus caràcter. Com que, segons l’enunciat, és una lletra, no cal comprovar-ho.

A continuació, desem en una variable booleana majuscula si c és o no una lletra majúscula, comprovant que c es trobi entre la 'A' i la 'Z'.

Després, desem en una variable booleana vocal si c és o no una vocal. Per mirar-ho, comprovem si c és una de les cinc possibles vocals, tan en majúscula com en minúscula. Com que la línia quedava molt llarga, s’ha separat en dues línies.

Finalment, usem els dos booleans per escriure per pantalla els missatges adequats.

Com a comentari final, la condició per mirar si una lletra és majúscula és prou senzilla, de manera que es podria usar directament en el cout corresponent, sense cap necessitat del booleà majuscula:

  if (c >= 'A' and c <= 'Z') cout << "majuscula" << endl;
  else cout << "minuscula" << endl;
}
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.