Aplicació: Nombres en hexadecimal

Aquesta lliçó mostra una possible solució per al poblema P60816 (Número del revés en hexadecimal).

Exercici P60816

L’exercici P60816 demana un programa que llegeixi un nombre i que n’escrigui la seva representació hexadecimal del revés. Cal seguir la convenció de representar els valors entre el 10 i el 15 amb les lletres de la A fins a la F.

Per exemple, per a l’entrada 14 cal escriure la sortida E, per a l’entrada 16 cal escriure la sortida 01, i per a l’entrada 7000 cal escriure la sortida 85B1.

Aquesta n’és una possible solució:

from yogi import read

n = read(int)
if n == 0: # cas especial
  print(0)
else:
  while n > 0:
    d = n % 16
    if d == 10:
      print('A', end='')
    elif d == 11:
      print('B', end='')
    elif d == 12:
      print('C', end='')
    elif d == 13:
      print('D', end='')
    elif d == 14:
      print('E', end='')
    elif d == 15:
      print('F', end='')
    else:
      print(d, end='')
    n = n / 16
  print()

El programa comença llegint el número, que es desa en n. Després, hi ha un tractament especial per al cas que n sigui zero (altrament el programa no escriuria cap dígit), i un tractament per al cas general.

En el cas general, anem divint el nombre n entre 16 fins que sigui zero. D’aquesta forma se’n visiten tots els dígits en hexadecimal, de dreta a esquerra. A cada iteració, se n’extreu i escriu el darrer dígit hexadecimal d. Si és un valor entre 0 i 9, d aquest es pot escriure directament. Altrament, cal la lletra corresponent per cada nombre entre 10 i 15, cosa que fem amb una cascada de ifs.

Com que cada dígit en hexadecimal s’ha d’escriure darrera de l’anterior, els print inclouen un end='' per indicar que no s’ha d’escriure res al final (ni tan sols el salt der línia). El darrer print() sense paràmetres és el que escriu el salt de línia.

Observacions
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.