Aplicació: Classificació de caràcters

Aquesta lliçó mostra una possible solució per a l’exercici P42042 (Classificació de caràcters 1) del Jutge.

Exercici P42042

L’exercici P42042 demana d’escriure un programa que llegeixi una lletra i que indiqui si és una majúscula, si és una minúscula, si és una vocal, i si és una consonant.

Aquesta és una possible solució:

from yogi import read

lletra = read(str)

majuscula = lletra >= 'A' and lletra <= 'Z'

vocal = lletra == 'a' or lletra == 'e' or lletra == 'i' or lletra == 'o' or lletra == 'u' or lletra == 'A' or lletra == 'E' or lletra == 'I' or lletra == 'O' or lletra == 'U'

if majuscula: 
    print("majuscula")
else:
    print("minuscula")

if vocal: 
    print("vocal")
else 
    print("consonant")

Primer, llegim la lletra de l’entrada en una variable lletra de tipus text. Com que, segons l’enunciat, és una lletra (majúscula o minúscula), no cal comprovar-ho.

A continuació, desem en una variable booleana majuscula si lletra és o no una lletra majúscula, comprovant que lletra es trobi entre la 'A' i la 'Z'.

Després, desem en una variable booleana vocal si lletra és o no una vocal. Per mirar-ho, comprovem si lletra és una de les cinc possibles vocals, tan en majúscula com en minúscula. Com que la línia quedava molt llarga, s’ha separat en dues línies.

Finalment, usem els dos booleans per escriure per pantalla els missatges adequats.

Una possible manera de simplificar el programa és fer ús de l’operador in de Python, que aplicat a dos textos retorna un booleà que diu si el primer text és o no dins del segon. Llavors, la determinació de si lletra és vocal es podria fer amb

vocal = lletra in 'AEIOUaeiou'
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.