Computacions aproximades

En aquest lliçó es presenten alguns algorismes per calcular solucions aproximades quan no es poden trobar solucions exactes. En particular es veuen aquestes tècniques:

De passada, es veu què són els paràmetres per defecte i com les funcions en Python poden rebre altres funcions com a paràmetres per poder-les usar dins del seu cos.

Arrel d’una funció

Una arrel d’una funció (o un zero d’una funció) $f$ és un element $x$ del domini d’aquesta funció tal que $f(x) = 0$.

El teorema de Bolzano afirma que per a qualsevol funció continua $f$ en l’interval $[a,b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$, $f$ té una arrel $c\in[a,b]$. Altrament dit, que tota funció continua ha de passar per zero si abans és negativa i després positiva (o del revés).

arrel1.png

Considerem doncs el problema de, donada una funció continua $f$ sobre un interval $[a,b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$, determinar una arrel aproximada $c$ de $f$. Aquí, el terme arrel aproximada vol dir que, per una precisió $\varepsilon$ també donada, hi ha una arrel de $f$ en $[c, c+\varepsilon]$. Aquesta aproximació és necessària perquè els valors amb coma flotant dels computadors ja són per ells sols aproximacions dels nombres reals.

Per resoldre aquest problema volem doncs implementar la funció següent:

def arrel(f: Callable[[float], float], a: float, b: float, epsilon: float = 1e-12) -> float:
  """
  Retorna un valor c ∈ [a,b] tal que f té una arrel en [c, c + epsilon].
  Prec: f és una funció continua sobre $[a,b]$ tal que f(a)·f(b) < 0.
  """

El primer paràmetre d’arrel és una funció f. En efecte, en Python les funcions en poden passar com a paràmetres d’altres funcions. Per a fer-ho, simplement cal donar el seu nom (sense parèntesis). El tipus de les funcions es dóna a través del constructor de tipus Callable que cal importar del mòdul typing. Callable rep dos paràmetres entre claudàtors: el primer és una llista dels tipus dels paràmetres d’entrada de la funció, el segon és el tipus del resultat de la funció. Com que volem que f sigui una funció dels reals en els reals, usem el tipus Callable[[float], float].

El darrer de paràmetre d’arrel és el real epsilon. Aquest paràmetre rep un valor per defecte de 1e-12. Això vol dir que la funció arrel es pot invocar sense donar el quart paràmetre. Quan no es doni, valdrà 1e-12. Si es dóna el quart paràmetre, s’usarà el valor del paràmetre real, és clar.

Per exemple, el polinomi $p(x) = (x+1)(x-2)(x+3)(x-4)$ té la forma següent i quatre arrels:

polinomi.png

Per tant, podríem trobar l’arrel 2 de $p$ entre 0 i 3 fent això:

def p(x: float) -> float:
  return (x + 1) * (x - 2) * (x + 3) * (x - 4)

print(arrel(p, 0, 3))

L’estratègia que triarem és semblant a la cerca binària: Anirem reduint l’interval $[a,b]$ a la meitat, comprovant si el valor de $f$ al mig de l’interval és positiu o negatiu fins que l’amplada de l’interval sigui menor o igual que $\varepsilon$.

Per exemple, a la figura d’abaix, com que la meitat esquerra és positiva per un costat i negativa per l’altra, com que és positiva al mig, descartarem la meitat dreta.

arrel2.png

La implementació d’aquest algorisme no és difícil:

def arrel(f: Callable[[float], float], a: float, b: float, epsilon: float = 1e-12) -> float:
  """
  Retorna un valor c ∈ [a,b] tal que f té una arrel en [c, c + epsilon].
  Prec: f és una funció continua sobre $[a,b]$ tal que f(a)·f(b) < 0.
  """

   while b - a > epsilon:   # invariant: [a,b] sempre conté una arrel de f.
    m = (a + b) / 2
    if f(a) * f(m) <= 0:
      b = m
    else:
      a = m
  return a

Provem-ho:

Mètode de Newton-Raphson

A continuació presentem un altre mètode per trobar arrels de funcions. En aquest cas considerem el mètode de Newton-Raphson, que permet trobar successives aproximacions de les arrels d’una funció diferenciable.

Nota: Les condicions per la convergència d’aquest mètode no són trivials i no es tenen en compte aquí.

Sigui $f$ una funció diferenciable i $f’$ la seva derivada. Comencem amb un valor inicial $x_0$ qualsevol com a aproximació d’una arrel de $f$. Llavors

$ x_1 = x_0 - \dfrac{f(x_0)}{f’(x_0)} $

hauria de ser una millor aproximació que $x_0$. La figura següent en dóna una interpretació gràfica:

newton-raphson.png

Aquest procés es pot repetir amb

$ x_{i+1} = x_i - \dfrac{f(x_i)}{f’(x_i)} $

tantes vegades com calgui fins que es trobi un valor prou precís. Aquesta animació extreta de Wikipedia ho il·lustra:

newton-raphson.gif

Ara podem usar el mètode de Newton-Raphson per calcular arrels quadrades de nombres reals positius (sense fer servir math.sqrt, és clar): Com que volem calcular $x = \sqrt a$, caldrà que trobem el zero de la funció $f(x) = x^2 - a$. A més, sabem que la derivada de $f$ és $f’(x)=2x$. Per tant, la recurrència que ens apareix és

$ x_{i+1} = x_i - \dfrac{x_i^2-a}{2x_i} = \frac12\left(x_i+\dfrac{a}{x_i}\right) $

Amb les idees que hem donat, podem ara escriure una funció per aproximar arrels quadrades:

def arrel_quadrada(a: float, epsilon: float = 1e-12) -> float:
  """
  Retorna un valor x tal que |x²-a| < epsilon. 
  Precondició: a ≥ 0.
  """

  x = 1.0 # tria inicial qualsevol
  while abs(x*x - a) >= epsilon:
    x = (x + a/x) / 2
  return x

Aquesta taula dóna les diferents aproximacions trobades per calcular l’arrel quadrada de 1000000:

Aproximacions successives
1.0000000000000
500000.5000000000000
250001.2499990000000
125002.6249895000005
62505.3124107521300
31260.6555254452800
15646.3223089532200
7855.1175458973520
3991.2115441616475
2120.8810160681790
1296.1915927068785
1033.8412392442035
1000.5538710539447
1000.0001533016629
1000.0000000000118
1000.0000000000000

Com podeu veure molt poques iteracions són necessàries per trobar el resultat amb molta precisió.

Exercici: Suposeu que teniu un microprocessador que no té cap circuit per fer divisions: només es poden fer servir sumes, restes i productes. Com podríeu calcular $1/a$ (per $a\neq0$) utilitzant el mètode de Newton-Raphson?

Aproximació d’integrals definides

Suposem ara que volem aproximar una integral definida $\int_a^b f(x) dx$.

El mètode trapezoidal aproxima l’integral amb un trapezoide:

Llavors, $ \int_a^b f(x) dx \thickapprox (b -a)\left(\dfrac{f(a)+f(b)}2 \right). $

Evidentment, el mètode és una mica barroer, però es pot millorar l’aproximació si s’usen molts intervals:

En particular, si es consideren $n$ intervals, d’amplada $w=(b-a)/n$ cadascun,

es pot veure que

$ \int_a^b f(x) dx \thickapprox \sum^{n-1}_{i=0} w \dfrac{ f(a_i) + f(a_{i+1})}2 $

i, per tant,

$ \int_a^b f(x) dx \thickapprox \dfrac{w}{2} \left( f(a) + f(b) +2 \sum^{n-1}_{i=1} f(a_i) \right). $

A partir d’aquí no costa gens construir una funció que aproximi integrals definides usant intervals:

def integral(f: Callable[[float], float], a: float, b: float, n: int) -> float:
  """
  Retorna una aproximació de l'integral definida de f entre a i b usant n intervals.
  Precondició: a ≤ b, n > 0.
  """

  w = (b – a) / n 
  s = sum(f(a + i * w) for i in range(1, n))
  return (f(a) + f(b) + 2 * s) * w / 2
Lliçons.jutge.org
Jordi Cortadella, Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.