Aplicació: Torres de Hanoi

Falta escriure!!!

Programa complet

Per referència, aquest és el programa complet:

from yogi import read


def hanoi(n: int, ori: str, aux: str, dst: str) -> None:
  """Escriu com moure n discos del piu aux al piu dst utilitzant el piu aux."""

  if n > 0:
    hanoi(n - 1, ori, dst, aux)
    print(f'{ori} -> {dst}')
    hanoi(n - 1, aux, ori, dst)


def main() -> None:
  n = read(int)
  hanoi(n, 'a', 'b', 'c')


main()

I la sortida corresponent per 3 discos és la següent:

a -> c
a -> b
c -> b
a -> c
b -> a
b -> c
a -> c


FòrumLliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2022

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.