Aplicació: Resolució de sudokus

Jocs de proves

Programes

"""
Programa per resoldre sudokus.
"""


from dataclasses import dataclass
from typing import Optional
from yogi import read
import blessings
import time

Graella = list[list[Optional[int]]]
"""Graella 9x9 per desar els valors (de 0 a 8 o None per "no se sap")."""


Usats = list[set[int]]
"""Vector de 9 subconjunts de {0..8} per indicar els valors usats."""


term = blessings.Terminal()
"""Per tenir coloraines i poder moure el cursor pel terminal."""


@dataclass
class Sudoku:
  """Classe per mantenir la informació d'un sudoku en construcció."""

  original: Graella # la graella original
  graella: Graella # la graella principal
  files: Usats # conflictes per files
  columnes: Usats # conflictes per columnes
  caixes: Usats # conflictes per caixes


def crea() -> Sudoku:
  """Retorna un sudoku buit."""

  original: Graella = [[None for _ in range(9)] for _ in range(9)]
  graella: Graella = [[None for _ in range(9)] for _ in range(9)]
  files: Usats = [set() for _ in range(9)]
  columnes: Usats = [set() for _ in range(9)]
  caixes: Usats = [set() for _ in range(9)]
  return Sudoku(original, graella, files, columnes, caixes)


def llegir() -> Sudoku:
  """Llegeix i retorna un sudoku."""

  s = crea()
  for i in range(9):
    for j in range(9):
      v = read(str)
      if v != '.':
        ok = marcar_casella(s, i, j, int(v) - 1)
        assert ok
        s.original[i][j] = int(v) - 1
  return s


def escriure(s: Sudoku) -> None:
  for i in range(9):
    for j in range(9):
      v = s.graella[i][j]
      assert v is not None
      print(v + 1, end=' ')
    print()


def mostrar(s: Sudoku) -> None:
  for i in range(9):
    for j in range(9):
      v = s.graella[i][j]
      if v is None:
        print(term.move(i, j*2) + '.')
      elif s.original[i][j] == None:
        print(term.move(i, j*2) + str(v + 1))
      else:
        print(term.move(i, j*2) + term.bold(str(v + 1)))
  # time.sleep(0.01)


def marcar_casella(s: Sudoku, i: int, j: int, v: int) -> bool:
  """Si es pot posar el valor v en s[i][j] ho fa i retorna cert, sinó retorna fals."""

  if v in s.files[i] or v in s.columnes[j] or v in s.caixes[caixa(i, j)]:
    return False
  s.files[i].add(v)
  s.columnes[j].add(v)
  s.caixes[caixa(i, j)].add(v)
  s.graella[i][j] = v
  mostrar(s)
  return True


def desmarcar_casella(s: Sudoku, i: int, j: int) -> None:
  """Treu el valor de s[i][j]."""

  v = s.graella[i][j]
  assert v is not None
  s.files[i].remove(v)
  s.columnes[j].remove(v)
  s.caixes[caixa(i, j)].remove(v)
  s.graella[i][j] = None
  mostrar(s)


def caixa(i: int, j: int) -> int:
  """Retorna el número de caixa de la casella i,j."""

  return 3 * (i//3) + j // 3


def resol(s: Sudoku) -> bool:
  """Prova de resoldre el sudoku i indica si ho ha fet."""

  return resol_rec(s, 0, 0)


def resol_rec(s: Sudoku, i: int, j: int) -> bool:

  # cas base
  if i == 9:
    return True

  # calcular casella següent
  seg_i, seg_j = i, j + 1
  if seg_j == 9:
    seg_i, seg_j = seg_i + 1, 0

  if s.graella[i][j] is not None:
    # si la casella és coneguda, continuar per la casella següent
    return resol_rec(s, seg_i, seg_j)
  else:
    # provar tots els possibles valors
    for v in range(9):
      if marcar_casella(s, i, j, v):
        if resol_rec(s, seg_i, seg_j):
          return True
        desmarcar_casella(s, i, j)
    return False


def main() -> None:
  """Programa principal."""

  print(term.clear() + term.hide_cursor())

  s = llegir()
  if resol(s):
    escriure(s)
  else:
    print('Sense solució')


if __name__ == '__main__':
  main()
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2022

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.