Aplicació: Resolució de Sudokus

Com aplicació de les tècniques de generació exhaustiva, aquesta lliçó mostra com resoldre el famós trencaclosque del sudoku.

Per això, escriurem un programa que llegeixi un sudoku amb forats i el resolgui.

El problema

El sudoku (del japonès 数独) és un trencaclosques per exercitar la lògica. El trencaclosques es juga en una graella de 9×9 files i columnes subdividida en 9 subgraelles de 3×3 anomenades regions. En algunes de les caselles de la graella es donen uns números inicials entre 1 i 9, i l’objectiu és col·locar un número de l’1 al 9 en cada casella buida de manera que mai coincideixin dos números iguals en cap fila, cap columna, i cap regió. Cada sudoku hauria de tenir una única solució.

Per exemple, el sudoku de l’esquerra té com a solució el sudoku de la dreta:

A continuació, anem a fer un programa per resoldre sudokus. El programa no serà gens intel·ligent, simplement resoldrà el problema a base de força bruta.

Entrada i sortida

Comencem decidint quin serà el format de l’entrada i la sortida. L’entrada simplement serà una matriu 9×9 que descriu la graella del problema, marcant amb punts les caselles buides. La sortida serà també una matriu 9×9, aquest cop, sense forats. Per exemple, aquesta seria la graella amb forats que descriu el sudoku anterior:

. . . . . 2 3 . 7
. . . . . 6 4 5 .
1 . . 9 3 . . . .
. . . . 6 1 8 . .
. 4 8 . . . 5 6 .
. . 6 4 2 . . . .
. . . . 7 5 . . 8
. 2 9 1 . . . . .
4 . 5 6 . . . . .

i aquesta la seva solució:

9 6 4 8 5 2 3 1 7 
3 8 2 7 1 6 4 5 9 
1 5 7 9 3 4 2 8 6 
7 9 3 5 6 1 8 2 4 
2 4 8 3 9 7 5 6 1 
5 1 6 4 2 8 7 9 3 
6 3 1 2 7 5 9 4 8 
8 2 9 1 4 3 6 7 5 
4 7 5 6 8 9 1 3 2

Programa principal

Comencem pel programa principal. Podria ser quelcom tant simple com això:

def main() -> None:
  """Programa principal per resoldre un sudoku."""

  s: Sudoku = llegir()
  if resol(s):
    escriure(s)
  else:
    print('Sense solució')

Aquí, sés una variable de tipus Sudoku que representa un sudoku i que s’inicialitza al valor resultant de llegir l’entrada amb la funció llegir. La funció resol és la que s’encarrega de solucionar el sudoku s i indica si ho ha fet o no (en principi, tots els sudokus haurien de tenir una solució, però mai s’és prou prudent). En cas afirmatiu, s passa a contenir la solució del problema i s’escriu. Altrament, s’escriu un missatge informant que no hi ha solució.

Representació

Per representar un sudoku és clar que ens cal representar una graella 9⨉9. Podem establir que les posicions buides es marquen amb un zero, i que les posicions que contenen un valor, es marquen amb aquell valor, que es troba entre u i nou. Així doncs, ens cal una matrius de 9⨉9 enters.

Ara bé, per poder accelerar uns càlculs futurs, augmentarem aquesta graella amb uns marcatges. Concretament, per a cada fila, per a cada columna i per a cada regió, tindrem una llista de booleans que ens indicarà si un valor v es troba o no en aquella fila, columna o regió. Com que aquest valor es troba entre 1 i 9 però les llistes de Python comencem en zero, la llista contindrà 10 posicions, i no usarem mai la primera (índex 0). Això malgasta una mica de memòria (molt poca!), però fa el programa més clar.

Per exemple, si en algun moment la graella és

9 . . . . 2 3 . 7 
3 . 2 . . 6 4 5 .
1 5 7 9 3 . . . .
. . . . 6 1 8 . .
. 4 8 . . . 5 6 .
. . 6 4 2 . . . .
. . . . 7 5 . . 8
. 2 9 1 . . . . .
4 . 5 6 . . 1 3 2

llavors, la llista corresponent als valors usats a la primera fila seria [?, False, True, True, False, False, False, True, False]: El valor a la posició 0 és irrellevant, el valor False a la posició 1 és False, perquè el valor 1 no és a la primera fila, i el valor a la posició 2 és True, perquè el valor 2 sí que és a la primera fila, ètc.

Igualment, la llista corresponent als valors usats a la darrera columna seria [?, False, True, False, False, False, True, True, False]. I la llista corresponent als valors usats a la regió central seria [?, True, True, False, True, False, True, False, False].

Per desar tota aquesta informació usarem l’estructura Sudoku:

@dataclass
class Sudoku:
  graella: list[list[int]]
  files: Usats
  columnes: Usats
  regions: Usats

on el tipus Usats correspon a una llista de 9 llistes de 10 booleans que emmagatzemen els marcatges explicats:

Usats: TypeAlias = list[list[bool]]

Funcions de lectura i escriptura

Ara que hem definit el tipus Sudoku, anem a implementar les operacions per llegir i escriure valors d’aquest tipus.

L’operació d’escriptura no té misteri: només cal escriure els elements de la graella amb el format necessari:

def escriure(s: Sudoku) -> None:
  """Escriu el sudoku s amb el format establert."""

  for i in range(9):
    print(*s.graella[i])

Recordeu que quan es fa un print(*L) per a una llista L, Python escriu tots els elements de la llista separats per un espai.

L’operació de lectura la farem utilitzant dues funcions auxiliars:

def llegir() -> Sudoku:
  """Llegeix un sudoku i el retorna."""

  s = buit()
  for i in range(9):
    for j in range(9):
      v = read(str)
      if v != ".":
        marcar_casella(s, i, j, int(v))
  return s

Fixeu-vos que els valors cal llegir-los com a textos (read(str)) perquè el punt significa forat.

La funció buit simplement retorna un sudoku buit: a la seva graella hi ha totes les caselles buides, i els marcatges així ho reflecteixen. Recordeu que usem 0 com a indicació de manca de valor en una casella:

def buit() -> Sudoku:
  """Retorn un sudoku buit."""

  graella = [[0 for _ in range(9)] for _ in range(9)]
  files = [[False for _ in range(10)] for _ in range(9)]
  columnes = [[False for _ in range(10)] for _ in range(9)]
  caixes = [[False for _ in range(10)] for _ in range(9)]
  return Sudoku(graella, files, columnes, caixes)

L’acció marcar_casella serveix per col·locar un valor en una casella d’un sudoku. No és tant fàcil com col·locar directament el valor a la posició corresponent a la graella, perquè també cal reflectir-ho als marcatges. A més, aquesta acció ens serà útil més tard.

def marcar_casella(s: Sudoku, i: int, j: int, v: int):
  """Marca la casella i,j del sudoku s amb el valor v."""

  s.graella[i][j] = v
  s.files[i][v] = True
  s.columnes[j][v] = True
  s.caixes[regio(i, j)][v] = True

La funció regio que ara ens ha aparegut és la que calcula a quina regió es troba una casella donada. Hi ha nou regions i si les enumerem de dalt a baix i d’esquerra a dreta, aquesta funció en retorna l’índex:

def regio(i: int, j: int) -> int:
  """Retorna l'índex de la regió on pertany la casella i,j."""

  return 3*(i//3) + j//3

Assegureu-vos d’haver entès tota aquesta part abans de continuar!

Resolució

Encara no està prou ben explicat!!! Falta acabar!!!

L’algorisme per resoldre el sudoku funcionarà amb força bruta i és semblant al del problema de les n reines. Concretament, l’algorisme procedirà recursivament intentant omplir successivament les caselles de la graella fins que trobi la solució o trobi que no pot continuar.

La funció resol que hem cridat al programa principal és la que s’encarrega de posar la resolució recursiva en marxa, començant a resoldre el sudoku per la primera casella amb coordenades 0,0:

def resol(s: Sudoku) -> bool:
  """
  Resol el sudoku s i indica si s'ha trobat o no solució.
  """

  return resol_rec(s, 0, 0)

Qui fa doncs el gruix de la feina és resol_rec. Aquesta és la seva especificació:

def resol_rec(s: Sudoku, i: int, j: int) -> bool:
  """
  Resol el sudoku s recursivament sabent que és legal fins a la posició i,j 
  (no inclosa). Indica si s'ha trobat o no solució.
  """

Aquí, la precondició diu que

Com que resol_rec és una funció recursiva, n’hem de veure quin és el seu cas base i el seu cas recursiu:

- Quan tot el sudoku `s` és ple (sense forats), vol dir que ja sha trobat la solució. Aquest cas el podem identificar quan l'índex de la final sigui més gran que el nombre de files reals (és a dir, quan `i` sigui 9). Llavors, només cal retornar `True` per indicar que, en efecte, el sudoku ja està resolt.

- 
def resol_rec(s: Sudoku, i: int, j: int) -> bool:
  """
  Resol el sudoku s recursivament sabent que és legal fins a la posició i,j 
  (no inclosa). Indica si s'ha trobat o no solució.
  """

  if i == 9:
    return True

  si, sj = seguent(i, j)

  if s.graella[i][j] != 0:
    return resol_rec(s, si, sj)
  else:
    for v in range(1, 10):
      if legal(s, i, j, v):
        marcar_casella(s, i, j, v)
        if resol_rec(s, si, sj):
          return True
        desmarcar_casella(s, i, j, v)
    return False

Proves
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.