Ordenació d’estructures

En aquesta lliçó es mostra com ordenar llistes d’estructures.

Ordenació amb key

Considereu aquesta senzilla estructura per desar una hora de rellotge:

@dataclass
class Hora:
  h: int
  m: int
  s: int

Si intentem ordenar una llista d’hores, Python dóna un antipàtic error:

>>> L = [Hora(15,30,0), Hora(14,49,59), Hora(15,30,0), Hora(9,0,0)]
>>> sorted(L)
TypeError: "'<' not supported between instances of 'Hora' and 'Hora'"

La raó és que les estructures es poden comparar amb == i != però no amb <, >, >=i <=. Com que, internament, sorted crida a <, es dóna l’error.

Per tant, una primera manera d’ordenar estructures és usar el paràmetre key de sorted com ja havíem vist a !!!Enllaç per ordenar cada element segons el valor retornat per una funció. Per exemple:

def nombre_de_segons(hora: Hora) -> int:
  """Retorna el nombre de segons acumulats en una hora."""
  return hora.s + hora.m * 60 + hora.h * 60 * 60

>>> sorted(L, key=nombre_de_segons)
[Hora(h=9, m=0, s=0), Hora(h=14, m=49, s=59), Hora(h=15, m=30, s=0), Hora(h=15, m=30, s=0)]

Ordenació amb cmp_to_key

Moltes vegades, projectar un valor a un número per ordenar els valors es fa infactible però, en canvi, donats dos valors, és fàcil determinar quin ha de venir abans. En aquests casos, al key del sorted o sort es pot passar la funció que compara els dos valors a través de functools.cmp_to_key. Concretament, aquesta funció de comparació ha de retornar un valor zero si els dos elements són iguals, un valor negatiu si el primer és inferior al segon, i un valor positiu si el primer és superior al segon.

Vegen-me un exemple (que, essencialment, correspon al problema P33147 del Jutge):

Cal ordenar una llista de rectangles, cadascun definit per la seva amplada i la seva alçada. Com a primer criteri, els rectangles s’han d’ordenar de petit a gran en funció de l’àrea. En cas d’empat, els rectangles s’han d’ordenar de gran a petit en funció del perímetre. En cas d’un altre empat, primer el rectangle amb menys amplada.

Al programa següent, la funció comparacio, donats dos rectangles retorna:

La manera professional de fer-ho és seguint l’ordre dels criteris, deixant els empats per més tard.

Llavors, l’ordenació desitjada s’aconsegueix amb sorted(L, key=cmp_to_key(comparació)).

from dataclasses import dataclass
from functools import cmp_to_key

@dataclass
class Rectangle:
  amplada: int
  alçada: int

def comparacio(r1: Rectangle, r2: Rectangle) -> int:
  a1 = r1.amplada * r1.alçada
  a2 = r2.amplada * r2.alçada
  if a1 != a2:
    return a1 - a2
  p1 = r1.amplada + r1.alçada
  p2 = r2.amplada + r2.alçada
  if p1 != p2:
    return p2 - p1
  return r1.amplada - r2.amplada

def main(): 
  L = [
    Rectangle(20, 1),
    Rectangle(2, 4),
    Rectangle(6, 6),
    Rectangle(4, 9),
    Rectangle(20, 1),
    Rectangle(9, 4),
  ]
  print(sorted(L, key=cmp_to_key(comparacio)))
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.