Diccionaris

Aquesta lliçó introdueix primer un altre tipus de dades: els diccionaris. Podem pensar en els diccionaris com una generalització de les llistes, on es pot indexar per qualsevol valor de (quasi) qualsevol tipus, sense que els índexs hagin de ser enters consecutius. A continuació, aquesta lliçó presenta dos exemples d’ús de diccionaris: En el primer exemple, es vol comptar quantes vegades apareix cada paraula d’un text. Al segon exemple es mostra com construir i consultar un índex per cercar eficientment els documents que conten una certa paraula.

Introducció

Un diccionari (o mapa) és un tipus abstracte de dades que permet emmagatzemar una col·lecció d’elements. Cada element té dues parts:

Les operacions estan guiades per les claus, les quals han de ser úniques a cada diccionari. Les operacions principals són els següents:

Hi ha altres operacions, com les que permeten recórrer tots els elements d’un diccionari o que permeten utilitzar un diccionari com si fos un vector generalitzat.

Aplicacions

Els diccionaris són un tipus de dades recurrent en moltes aplicacions.

Per exemple, en una aplicació de traducció de textos del català a l’anglès, en algun lloc caldrà emmagatzemar que la traducció de 'casa' és 'house', que la de 'gos' és 'dog', que la de 'gat' és 'cat' i així successivament. En aquest cas les paraules en català són les claus i les paraules en anglès són els seus valors associats. En aquesta aplicació serà capital que l’operació de consulta (donada una paraula en català, saber quina és la traducció anglesa) sigui eficient.

Un aplicació de contactes per a mòbils també seria un exemple de diccionari. En aquest cas, les claus serien noms de persones i els valors les seves dades com ara telèfons, adreces físiques i electròniques i data d’aniversari, potser aplegades en una estructura.

Literals

La manera més senzilla d’escriure diccionaris en Python és enumerant els seus elements entre claus i separant-los per comes. Cada element té dues parts: la clau i el valor, separats per dos punts. Aquí en teniu dos exemples:

>>> catala_angles = {'casa': 'house', 'gos': 'dog', 'gat': 'cat'}
catala_angles
{'casa': 'house', 'gos': 'dog', 'gat': 'cat'}
>>> nombres = {1: 'un', 2: 'dos', 3: 'tres', 4: 'quatre'}
>>> nombres
{1: 'un', 2: 'dos', 3: 'tres', 4: 'quatre'}

El diccionari buit, s’escriu {} o dict().

Funcions predefinides

Igual que per les llistes i els conjunts, Python ofereix algunes funcions predefinides sobre diccionaris. Per exemple, la funció len, aplicada a un conjunt, en retorna el seu nombre d’elements (és a dir, el nombre de parelles clau-valor):

>>> nombres = {1: 'un', 2: 'dos', 3: 'tres', 4: 'quatre'}
>>> len(nombres)
4
>>> len({})
0

Les funcions min, max i sum aplicades sobre un diccionari en retornen, respectivament, el mínim, màxim i suma de les seves claus. No es fan servir gaire.

Manipulació de diccionaris

Els operadors in i not in permeten saber si una clau és o no en un diccionari:

>>> nombres = {1: 'un', 2: 'dos', 3: 'tres', 4: 'quatre'}
>>> 3 in nombres
True
>>> 14 in nombres
False
>>> 'dos' in nombres
False

Els diccionaris es poden indexar amb [] per tal de consultar i modificar els valors associats a claus.

Una assignació d[k] = v permet associar el valor v a la clau k del diccionari d. Si k ja era en d, l’antic valor associat es perd i és substituït per v. Si k no era al diccionari, la clau k és inserida al diccionari, amb valor v:

>>> nombres
{1: 'un', 2: 'dos', 3: 'tres', 4: 'quatre'}
>>> nombres[2] = 'two'
>>> nombres
{1: 'un', 2: 'two', 3: 'tres', 4: 'quatre'}
>>> nombres[1000] = 'mil'
>>> nombres
{1: 'un', 2: 'two', 3: 'tres', 4: 'quatre', 1000: 'mil'}

Si una clau k existeix en un diccionari d, l’expressió d[k] en retorna el seu valor associat, però si la clau no hi és, provoca un error:

>>> print(nombres[3])
tres
>>> print(nombres[14])
KeyError: 14

En canvi, d.get(k, x) retorna d[k] si k és a d i x sinó. És útil per oferir valors per defecte o evitar errors:

>>> notes = {'do':'C', 're':'D', 'mi':'E', 'fa':'F', 'sol':'G', 'la':'A', 'si':'B'}
>>> print(notes.get('do', None))
C
>>> print(notes.get('ut', None))
None
>>> print(notes.get('ut', 'no hi és'))
'no hi és'

Es pot esborrar una clau k d’un diccionari d amb del d[k], a condició que k pertanyi al diccionari:

>>> nombres
{1: 'un', 2: 'dos', 3: 'tres', 4: 'quatre'}
>>> del nombres[2]
>>> nombres
{1: 'un', 3: 'tres', 4: 'quatre'}
>>> del nombres[9]
KeyError: 9
>>> nombres[2] = 'dos'

El mètode .keys() aplicat a un diccionari retorna totes les claus que conté. Igualment, el mètode .values() retorna totes les claus que conté. A més, el mètode .items() retorna totes les tuples de parells claus-valors:

>>> nombres.keys()
dict_keys([1, 2, 3, 4, 5])
>>> nombres.values()
dict_values(['un', 'two', 'tres', 'quatre', 'cinc'])
>>> nombres.items()
dict_items([(1, 'un'), (2, 'two'), (3, 'tres'), (4, 'quatre'), (5, 'cinc')])

Si es volen convertir aquests resultats en llistes, se’ls ha d’aplicar una conversió (però en general no cal):

>>> list(nombres.keys())
[1, 2, 3, 4, 5]

La implementació interna de Python està dissenyada perquè totes aquestes operacions siguin molt eficients.

Recórrer tots els elements d’un diccionari

Sovint, es vol recórrer tots els elements d’un diccionari, realitzant alguna tasca amb cadascun d’aquests elements. La manera més habitual de fer-ho és amb un bucle for i els mètodes keys, values o items. Per exemple:

>>> nombres = {1: 'un', 2: 'dos', 3: 'tres', 4: 'quatre'}
>>> for k in nombres.keys(): print(k)
1
2
3
4
>>> for v in nombres.values(): print(v)
un
dos
tres
quatre
>>> for k, v in nombres.items(): print(k, v)
1 un
2 dos
3 tres

Fixeu-vos com es desempaqueten les tuples en dues variables en el cas de items.

L’ordre en què es recorren els elements és l’ordre en el qual s’han inserit els elements (a partir de Python 3.6). Això es deu a la tècnica que utilitza Python internament per emmagatzemar els conjunts eficientment. Per fer programes portables, jo no comptaria massa en aquesta característica.

Modificar un diccionari mentre s’està iterant sobre ell sol ser una mala idea. No ho feu.

El tipus diccionari

En Python, els diccionaris són de tipus dict, ho podem comprovar així:

>>> nombres = {1: 'un', 2: 'dos', 3: 'tres', 4: 'quatre'}
>>> type(nombres)
<class 'dict'>

Per tal de comptar amb la seguretat que aporta la comprovació de tipus, d’ara en endavant suposarem que totes les claus d’un diccionari han de ser del mateix tipus i que tots els valors d’un diccionari han de ser del mateix tipus (possiblement diferent del tipus de les claus): es diu que aquests diccionaris són estructures de dades homogènies. Això no és cap imposició de Python, però és un bon costum per a novells.

En el sistema de tipus de Python, dict[K, V] descriu un nou tipus que és un diccionari on les claus són de tipus K i els valors de tipus V. Per exemple, dict[int, str] és el tipus d’un diccionari d’enters a textos, dict[str, str] és un diccionari de textos a textos, i dict[str, set[int]] és un diccionari de textos a conjunts d’enters.

En la majoria d’ocasions, no cal anotar els diccionaris amb el seu tipus, perquè el sistema ja ho determina sol a través dels seus valors. Només en el cas de crear diccionaris buits cal indicar el tipus dels elements de les llistes perquè, evidentment, el sistema no ho pot saber:

d1: dict[int, int] = {1:1, 2:4}    # no cal anotar el tipus: es dedueix automàticament
d2: dict[int, int] = {}        # cal anotar el tipus que tindrà el diccionari buit
                   # perquè no es pot pas deduir

Un altre lloc on sempre cal anotar el tipus dels diccionaris és quan es defineixen paràmetres:

def pacient_amb_febra_mes_alta(dict[str, float]) -> str: 
  ...

Diccionaris per comprensió

Els diccionaris també es poden escriure per comprensió de manera semblant als conjunts per comprensió. Aquest cop, però, cal donar els elements separant la clau del valor amb dos punts:

>>> {n : n * n for n in range(10) if n % 2 == 0}
{0: 0, 2: 4, 4: 16, 6: 36, 8: 64}
>>> nombres = {1: 'un', 2: 'dos', 3: 'tres', 4: 'quatre'}
>>> {k : v.upper() for k, v in nombres.items()}
{1: 'UN', 2: 'DOS', 3: 'TRES', 4: 'QUATRE'}

Els diccionaris són objectes

Com les llistes i els conjunts, els diccionaris també són objectes i, per tant, es manipulen a través de referències. Aquest codi ho demostra.

>>> d1 = {1:1, 2:2}
>>> d1
{1: 1, 2: 2}
>>> d2 = d1
>>> d1[3] = 3
>>> d1
{1: 1, 2: 2, 3: 3}
>>> d2
{1: 1, 2: 2, 3: 3}

Es poden copiar diccionaris fàcilment amb el mètode copy:

>>> d1 = {1:1, 2:2}
>>> d2 = d1.copy()
>>> d1[3] = 3
>>> d1
{1: 1, 2: 2, 3: 3}
>>> d2
{1: 1, 2: 2}

Però atenció, si les claus són objectes, el diccionaris també en guarden una referència:

>>> llista = [1, 2, 3]
>>> dic = {'info': llista}
>>> dic['info']
[1, 2, 3]
>>> llista.append(9)
>>> dic['info']
[1, 2, 3, 9]

Si això us fa dubtar, vegeu-ho amb Python Tutor.

Resum de les operacions bàsiques

operació significat
{} crea un diccionari buit.
{k1:v2, k2:v2, ...} crea un diccionari amb elements k1:v1, k2:v2, …
len(d) retorna el nombre de claus del diccionari d.
d[k] = v assigna el valor v a la clau k al diccionari d.
d[k] consulta el valor de la clau k del diccionari d (s’enfada si no hi és).
d.get(k, x) retorna d[k] si k és a d i x sinó.
del d[k] esborra la clau k i el seu valor del diccionari d (no s’enfada si no hi és).
k in d o k not in d diu si k és o no una clau de d.
d.keys() retorna totes les claus de d.
d.values() retorna tots els valors de d.
d.items() retorna tots els parells claus-valors de d.

Exemple: Comptar totes les paraules d’un text

Considerem que, donat un text, volem obtenir la llista de totes les seves paraules (en minúscules), juntament amb el seu nombre d’aparicions.

Una bona forma de fer-ho és utilitzant un diccionari. El diccionari tindrà com a claus les paraules del text (en minúscules). I cada paraula tindrà associada com a valor un enter que és el nombre de vegades que aquella paraula ha aparegut en el text. Un diccionari ocurrencies com aquest es declara doncs així:

ocurrencies: dict[str, int]

Començant per un diccionari buit, anirem llegint seqüencialment cada paraula del text. Per a cada paraula paraula, si paraula no era encara al diccionari, l’afegirem associant-li el comptador 1 (perquè, al ser nova, només ha aparegut un cop). En canvi, si paraula ja era al diccionari, li incrementarem d’una unitat el seu comptador d’ocurrències associat. Un cop llegit tot el text, recorrerem tots els elements del diccionari, escrivint cada clau i comptador. El programa corresponent queda doncs així:

from yogi import tokens

# crear el diccionari comptador d'ocurrències de paraules buit
ocurrencies: dict[str, int] = {}

# llegir cada paraula i afegir-la al diccionari
for paraula in tokens(str):
  paraula = paraula.lower()
  if paraula not in ocurrencies:
    ocurrencies[paraula] = 1
  else:
    ocurrencies[paraula] += 1

# recórrer els elements del diccionari per escriure'ls
for paraula, comptador in ocurrencies.items():
  print(paraula, comptador)

Per exemple, si executem aquest programa sobre aquesta entrada

I'm saying nothing
But I'm saying nothing with feel

el resultat és

i'm 2
saying 2
nothing 2
but 1
with 1
feel 1

Recordeu que (des de Python 3.6) l’ordre en què es recorren els elements d’un diccionari és el seu ordre d’inserció. Per tal que les paraules quedin ordenades alfabèticament, es pot utilitzar la funció predefinida sorted que les ordena per clau:

for paraula in sorted(ocurrencies.items()):
  print(paraula, ocurrencies[paraula])

Així, el resultat és ara:

but 1
feel 1
i'm 2
nothing 2
saying 2
with 1

Per tal que les paraules quedin ordenades per ocurrències primer, alfabèticament segon, es poden passar més paràmetres a sorted indicant la tupla que determina el criteri per ordenar (ignoreu el lambda per ara):

for paraula, comptador in sorted(ocurrencies.items(), key=lambda x: (x[1], x[0])):
  print(comptador, paraula)

Així, el resultat és ara:

1 but
1 feel
1 with
2 i'm
2 nothing
2 saying

Exemple: Indexació de documents

Suposem que volem indexar diferents documents de text de manera que, donada una paraula, puguem trobar eficientment tots els documents que continguin aquella paraula. Aquesta tasca és semblant a la que realitzen els cercadors d’Internet, o al Finder del vostre ordinador.

Per simplificar, suposem que l’entrada és una seqüència de descripcions de documents. Cada document comença amb el seu identificador, seguit del seu nombre de paraules i seguit de les seves paraules.

Per exemple, si aquests són els nostres documents

mati   8  cada dia al mati canta el gall kiririki
gegant  16  el gegant del pi ara balla ara balla el gegant del pi ara balla pel cami
nina   11  dalt del cotxe hi ha un nina que repica els picarols
balco   8  el gall i la gallina estaven al balco

preguntar per gall hauria de retornar mati i balco, no necessàriament en aquest ordre. Preguntar per cotxe hauria de retornar nina i preguntar patata no hauria de retornar res.

Per tal de no haver de llegir tots els documents cada cop que es demana una paraula, construirem un índex dels documents: Un índex és una estructura de dades que indica a quin document apareix cada paraula. La idea és semblant als índexs que al final dels llibres diuen a quines pàgines apareix cada terme important; vegeu la figura de la dreta.

En el nostre cas, podem veure que un índex és un diccionari que, donades paraules, retorna conjunts d’identificadors de documents (és a dir, de paraules). Per tant, el nostre índex tindrà aquest tipus:

Document: TypeAlias = str
Index: TypeAlias = dict[str, set[Document]]

La primera fase consisteix en construir l’índex tot llegint els documents:

def construir_index() -> Index:
  index: Index = {}
  for doc in tokens(str):
    n = read(int)
    for _ in range(n):
      par = read(str)
      if par in index:
        index[par].add(doc)
      else:
        index[par] = {doc}
  return index

Aquesta funció llegeix l’entrada document per document. Per cada document, deixa a la variable doc el seu identificador i a la variable n el seu nombre de paraules. Per a cadascuna de les n paraules par, insereix doc a l’entrada par de l’índex (mirant si és o no la primera vegada que s’afegeix). Així, a l’índex que s’acaba retornant, hi ha una entrada per a cada possible paraula de tots els documents i cada paraula conté el conjunt d’identificadors de documents que contenen aquella paraula.

Amb l’exemple anterior, l’índex retonat és aquest:

{'al': {'balco', 'mati'},
 'ara': {'gegant'},
 'balco': {'balco'},
 'balla': {'gegant'},
 'cada': {'mati'},
 'cami': {'gegant'},
 'canta': {'mati'},
 'cotxe': {'nina'},
 'dalt': {'nina'},
 'del': {'nina', 'gegant'},
 'dia': {'mati'},
 'el': {'balco', 'mati', 'gegant'},
 'els': {'nina'},
 'estaven': {'balco'},
 'gall': {'balco', 'mati'},
 'gallina': {'balco'},
 'gegant': {'gegant'},
 'ha': {'nina'},
 'hi': {'nina'},
 'i': {'balco'},
 'kiririki': {'mati'},
 'la': {'balco'},
 'mati': {'mati'},
 'nina': {'nina'},
 'pel': {'gegant'},
 'pi': {'gegant'},
 'picarols': {'nina'},
 'que': {'nina'},
 'repica': {'nina'},
 'un': {'nina'}}

La segona fase consisteix en recuperar tots els identificadors de documents que contenen una paraula donada:

def escriure_documents(index: Index, par: str) -> None:
  if par in index:
    print(f'La paraula {par} apareix en aquests documents:')
    for doc in index[par]:
      print(doc)
  else:
    print(f'La paraula {par} no apareix en cap document.')

Primer, es cerca la paraula a l’índex, amb in. Si la paraula hi és, només cal recórrer el seu valor en index[par], que és el conjunt d’identificadors de documents que cal escriure.

Per referència, aquest és el programa sencer:

from yogi import read, tokens
from typing import TypeAlias


Document: TypeAlias = str
Index: TypeAlias = dict[str, set[Document]]


def construir_index() -> Index:
  index: Index = {}
  for doc in tokens(str):
    n = read(int)
    for i in range(n):
      par = read(str)
      if par in index:
        index[par].add(doc)
      else:
        index[par] = {doc}
  return index


def escriure_documents(index: Index, par: str) -> None:
  if par in index:
    print(f'La paraula {par} apareix en aquests documents:')
    for doc in index[par]:
      print(doc)
  else:
    print(f'La paraula {par} no apareix en cap document.')

Apa! D’aquí a fer un Google només queda un petit pas… 😏
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.