Cues

Aquesta lliçó introdueix un nou tipus de dades: les cues. Primer es presenta el concepte de cua, després es mostra com utilitzar cues en Python i, finalment, es donen alguns exemples.

Introducció

Una cua és un tipus abstracte de dades que permet emmagatzemar una col·lecció d’elements amb les operacions principals següents:

Il·lustració

Podem veure una cua com un contenidor on els elements es col·loquen els uns darrera dels altres, en llur ordre d’arribada. En tot moment, l’únic element accessible és el que va arribar abans, el qual s’anomena el primer de cua. Aquest es pot consultar i també eliminar. És un error intentar consultar o eliminar el primer element d’una cua buida.

Sovint es diu que les cues són estructures FIFO (First In, First Out),indicant que el primer element que entri serà el primer a sortir.

A l’animació interactiva següent, feu clic damunt dels elements per ficar-los a la cua. Feu clic a la cua per treure el seu primer element. Fixeu-vos que dóna un error si la cua és buida.

Aplicacions

Malgrat (o precisament per) la seva simplicitat, les cues són una estructura de dades fonamental: A la vida real, els clients d’una fleca s’organitzen en una cua per ser despatxats segons l’ordre d’arribada. Un sistema d’atenció telefònica com cal guarda les trucades en una cua per atendre-les quan un operador les pugui atendre. Els sistemes operatius (que són els programes que controlen el maquinari dels ordinadors) guarden en cues la informació dels processos que s’han d’executar. I també dels missatges que s’envien entre si. Les xarxes de computadors utilitzen cues (buffers) per gestionar-ne la congestió. I molts algorismes usen cues per desar informació pendent de tractar, respectant l’ordre d’arribada.

Cues en Python

Utilitzar llistes per implementar cues seria una mala idea: Si els afegits a la cua es fessin per la dreta amb un append, els esborrats s’haurien de fer per l’esquerra amb un pop(0). Llavors cada append tindria cost constants, però cada pop(0) tindria cost lineal amb el nombre d’elements a la cua. Fer-ho inserint per l’esquerra i esborrant per la dreta invertiria els costos, però encara n’hi hauria un de lineal.

Per això, Python ofereix un tipus anomenat deque (al mòdul estàndard collections) que permet inserir i esborrar pels dos cantons en temps constant.

El codi següent mostra com utilitzar les operacions d’una deque:

>>> from collections import deque
>>> d = deque()   # crea una deque buida
>>> d.append(14)  # és el mateix que appendright
>>> d.append(11)
>>> d.append(29)
>>> d
deque([14, 11, 29])
>>> len(d)
3
>>> d.appendleft(31)
>>> d
deque([31, 14, 11, 29])
>>> d[0]
31
>>> d[-1]
29
>>> d.popleft()   # també hi ha un popright
31
>>> d
deque([14, 11, 29])

Per tant, per usar una deque com a cua, n’hi ha prou en limitar-se a usar append, popleft i accedir al primer element (índex 0). Així, totes les operacions de les cues tenen cost constant.

Exemple: Aparellar paraules

Suposem que volem llegir una seqüència de paraules i aparellar cada paraula que començi amb una minúscula amb una paraula que començi amb una majúscula, sempre seguint l’ordre d’entrada: la primera paraula amb minúscula amb la primera amb majúscula, la segona amb minúscula amb la segona amb majúscula, etc. Al final, cal dir quantes paraules han quedat sense aparellar.

Per exemple, per a l’entrada

bleda patata Gat nap mongeta Gos Lloro col

cal produir la sortida

bleda Gat
patata Gos
nap Lloro
2

La manera més natural de resoldre aquesta tasca és mitjantçant dues cues:

 1. Creem una cua cua_minuscules per guardar les paraules que comencen amb minúscula en el seu ordre d’aparició, i una cua cua_majuscules per guardar les paraules que comencen amb majúscula també en el seu ordre d’aparició.
 2. Primer, es llegeix cada paraula i es guarda a la cua corresponent.
 3. Després, mentre cap de les cues sigui buida, s’aparellen els seus primers elements tot desencuant-los d’ambdues.
 4. Finalment, les paraules que no s’han aparellat són les que queden a les cues.

Donada l’estructura FIFO de les cues, les paraules s’aparellaran en l’ordre d’arribada. I, quan una de les cues s’hagi buidat, el nombre de paraules desaparellades coincideix amb la mida de l’altra cua. Aquest és el programa complet:

from collections import deque
from typing import TypeAlias
import yogi

Queue: TypeAlias = deque

cua_minuscules: Queue[str] = Queue()
cua_majuscules: Queue[str] = Queue()

for paraula in yogi.tokens(str):
  if paraula[0].isupper():
    cua_majuscules.append(paraula)
  else:
    cua_minuscules.append(paraula)

while cua_minuscules and cua_majuscules:
  print(cua_minuscules.popright(), maj.popright())

print(len(cua_minuscules) + len(cua_majuscules))

Algunes observacions:

Exemple: Generació de racionals

L’arbre de Calkin–Wilf és un arbre binari que representa tots els racionals estrictament positius. L’arbre té com arrel el racional 1/1 i, qualsevol node $a/b$ té dos fills $a/(a + b)$ i $(a + b)/b$. Aquests són els primers nivells de l’arbre de Calkin–Wilf:

Considerem que volem generar els n primers racionals positius de l’arbre de Calkin–Wilf (de dalt cap a baix i d’esquerra a dreta). Per exemple, els 10 primers racionals serien 1/1, 1/2, 2/1, 1/3, 3/2, 2/3, 3/1, 1/4, 4/3, 3/5.

Per a fer-ho, definim una estructura Racional que emmagatzema un racional positiu a través de dos naturals no nuls que representen el seu numerador i el seu denominador (degudament simplificats):

@dataclass
Racional:
  num: int
  den: int

Per tal de construir racionals, utilitzarem aquesta funció que ja els desa simplificats

def crea_racional(num: int, den: int) -> Racional:
  d = math.gcd(num, den)
  return Racional(num//d, den//d)

Per escriure els racionals podem ser servir aquesta funció:

def escriure_racional(r: Racional) -> None:
  print(f'{r.num}/{r.den}')

Bé, ja tenim l’arsenal preparat, però… com generem els racionals?

La solució és utilitzar una cua de racionals:

Caldrà repetir aquest procés n vegades. D’aquesta forma s’aconsegueix realitzar un recorregut per nivells de l’arbre.

La creació de la cua i la inserció del primer element es poden codificar així:

q: Queue[Racional] = Queue()       # Crea una cua buida de racionals
q.append(crea_racional(1, 1))       # i hi fica el 1/1.

A continuació, el cos de la iteració principal es pot codificar de la forma següent:

r = q.popleft()              # Treu i obté el primer de la cua
escriure_racional(r)            # i l'escriu.

r1 = crea_racional(r.num, r.num + r.den)  # Crea el fill esquerre
q.append(r1)                # i el fica a la cua.

r2 = crea_racional(r.num + r.den, r.den)  # Crea el fill dret
q.append(r2)                    # i el fica a la cua.

Aquest és doncs el programa complet:


from collections import deque
from dataclasses import dataclass
from typing import TypeAlias
import math
import yogi

Queue: TypeAlias = deque

@dataclass
class Racional:
  num: int
  den: int

def crea_racional(num: int, den: int) -> Racional:
  d = math.gcd(num, den)
  return Racional(num//d, den//d)

def escriure_racional(r: Racional) -> None:
  print(f'{r.num}/{r.den}')

def main() -> None:
  n = yogi.read(int)

  q: Queue[Racional] = Queue()
  q.append(crea_racional(1, 1))

  for _ in range(n):
    r = q.popleft()
    escriure_racional(r)
    r1 = crea_racional(r.num, r.num + r.den)
    q.append(r1)
    r2 = crea_racional(r.num + r.den, r.den)
    q.append(r2)

main()

La seva sortida per als 12 primers racionals és aquesta:

1/1 1/2 2/1 1/3 3/2 2/3 3/1 1/4 4/3 3/5 5/2 2/5

Si en teniu ganes, podeu provar de reescriure el programa fent servir Fractions, el tipus de dades de Python per a racionals.
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.