Fusió de llistes ordenades

En aquesta lliçó es considera el problema de la fusió de llistes. Aquest problema consisteix en, donades dues llistes ordenades, calcular la unió dels seus elements, també en ordre creixent. Per exemple, la fusió de les llistes ordenades L1 = [10, 20, 45, 50] i L2 = [5, 10, 43, 48] seria L = [5, 10, 10, 20, 43, 45, 48, 50]. Evidentment, el problema es podria resoldre concatenant ambdues llistes i ordenant-ne el resultat senzillament fent sorted(L1 + L2), però aquesta solució tindria cost $\O(n\log n)$ (on $n$ és el nombre d’elements en L1 i L2) i seria menys eficient que la que presentarem, que tindrà cost $\O(n)$.

Especificació

Comencem, com sempre, amb l’especificació del problema. En aquest cas, volem calcular la fusió de dues llistes ordenades. Per tant, podem fer una funció que, donades dues llistes, ens retorni una nova llista com a resultat. Ara bé, totes aquestes llistes han de tenir els elements del mateix tipus. Per tant, per anotar el seu tipus, ens cal una variable de tipus:

from typing import TypeVar

T = TypeVar('T')

def fusio(L1: list[T], L2: list[T]) -> list[T]:
  """Calcula la fusió ordenada de dues llistes ordenades."""

Idea

Suposeu que teniu dues piles de cartes numerades, cadascuna ordenada de petit a gran. Com ho faríeu per ordenar totes les cartes?

Doncs segurament faríeu el següent: Primer, compararíeu la carta del damunt de la primera pila amb la carta del damunt de la segona pila. La que sigui més petita la trauríeu i la posaríeu en una tercera pila (on us quedarà el resultat) perquè aquesta és la carta més petita de totes. A continuació, repetiríeu el procés movent cada cop la més petita de les dues cartes al damunt de les piles cap a la tercera pila, fins que una de les dues piles quedi buida. Quan una de les piles és buida, moveu totes les cartes de la pila no buida cap a la pila del resultat, que es troba ordenada.

Aquesta és la idea que cal implementar.

Implementació

Com a entrades, tenim les llistes L1 i L2. Sabem, per la precondició de la nostra funció, que ambdues llistes estan ordenades. El resultat serà una llista L.

Com a invariant del bucle principal, tindrem que tots els elements a l’esquerra d’un cert índex i1 de L1 i tots els elements a l’esquerra d’un cert índex i2 de L2 ja s’han col·locat, en ordre, en L:

Per fer avançar l’invariant, quan i1 i i2 encara denotin elements dins de L1 i L2, caldrà posar el més petit d’ells al final de L, i avançar el seu índex una posició cap a la dreta:

if L1[i1] <= L2[i2]:
  L.append(L1[i1])
  i1 += 1
else:
  L.append(L2[i2])
  i2 += 1

Això mantindrà l’invariant.

Evidentment, per començar, caldrà que i1 i i2 es posin al principi de les dues llistes i que L sigui buida.

I, per acabar, cal detectar que un dels dos índexs ja ha arribat al final de la seva llista. Però llavors, al final, encara cal transferir tota la resta d’elements de l’altra llista al resultat.

Tot plegat, es podria fer així:

def fusio(l1: list[T], l2: list[T]) -> list[T]:
  """Calcula la fusió ordenada de dues llistes ordenades."""

  L: list[T] = []
  i1, i2 = 0, 0
  while i1 < len(L1) and i2 < Len(L2):
    if L1[i1] <= L2[i1]:
      L.append(L1[i1])
      i1 += 1
    else:
      L.append(L2[i2])
      i2 += 1
  if i1 /= len(L1):
    while i1 < len(L1):
      L.append(L1[i1])
        i1 += 1
  else:
    while i2 < len(L2):
      L.append(L2[i2])
        i2 += 1
  return L

Però fixeu-vos que, realment, no cal mirar quina de les dues llistes ha acabat i volcar l’altra: Com que una de les dues és buida, n’hi ha prou en volcar-les ambdues. Els tractament del final del bucle es pot simplificar doncs així:

  while i1 < len(L1):
    L.append(L1[i1])
      i1 += 1
  while i2 < len(L2):
    L.append(L2[i2])
      i2 += 1

A més, recordeu que l’operació extend permet afegir una llista d’elements a una llista existent, per tant, encara es pot reduir el fragment anterior a:

  L.extend(L1[i1:])
  L.extend(L2[i2:])

Molt millor! Tot plegat, el codi final complet queda d’aquesta forma:

def fusio(l1: list[T], l2: list[T]) -> list[T]:
  """Calcula la fusió ordenada de dues llistes ordenades."""

  L: list[T] = []
  i1, i2 = 0, 0
  while i1 < len(L1) and i2 < Len(L2):
    if L1[i1] <= L2[i1]:
      L.append(L1[i1])
      i1 += 1
    else:
      L.append(L2[i2])
      i2 += 1
  L.extend(L1[i1:])
  L.extend(L2[i2:])
  return L

Anàlisi

Suposem que L1 té $n_1$ elements i que L2 té $n_2$ elements. Definim $n = n_1 + n_2$ com el nombre total d’elements. Llavors, la llista resultat L té $n$ elements, perquè justament és la unió de L1 i L2.

Mireu la primera versió que hem escrit: cadascun dels elements en L s’ha col·locat a través d’un append i es fa exactament un append a cadascuna de les iteracions de cadascun dels bucles. Per tant, el nombre de passos realitzats és $\O(n)$. Les millores realitzades no afecten el cost.

Per tant, l’algorisme de fusió de dues llistes ordenades funciona en temps lineal.

Variacions

Existeixen moltes variacions sobre aquest problema: Per exemple, potser la fusió de les llistes no ha de contenir elements repetits, o potser es vol calcular la intersecció o la diferència de llistes ordenades enlloc de la seva unió… En qualsevol cas, per aquest tipus de problemes l’entrada sempre són dues llistes ordenades i la sortida una altra llista ordenada.

Les següents variacions es deixen com a exercicis:

Totes les solucions utilitzen la mateixa tècnica i es poden fer en temps lineal.
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit
Universitat Politècnica de Catalunya, 2023

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.