Funcions d’ordre superior habituals en Haskell

Aquesta lliçó recull les funcions d’ordre superior més habituals en Haskell.

flip

composició (.)

aplicació ($)

map

filter

zipWith

all

any

dropWhile

takeWhile

iterate

foldl

foldr

scanl

scanr

const

id


FòrumLliçons.jutge.org
Jordi Petit, Albert Rubio
Universitat Politècnica de Catalunya, 2019

Prohibit copiar. Tots els drets reservats.
No copy allowed. All rights reserved.